Образовни онлајн бази

Брзиот развој на интернетот во текот на последната деценија отвори големи можности за негова ефикасна употреба во образованието. Мултимедијалните  капацитети на широкопојасниот интернет отвораат нови опции за тоа како може да се креираат, дистрибуираат и користат образовни содржини преку интернет. [Read more…]