Доброзрнка КлетковаПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Предмет: Биологија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 397
Рејтинг: