Реактивност на металите со кислород и вода


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Александра Блажевска
Автор: Александра Блажевска
Опис: Овој Простор за Учење преку Истражување ( ПУИ) се темели на основното сценарио на научно истражувачкиот метод ( Basic scenario).

Преку овој ПУИ Реактивност на алкални метали со кислород и вода учениците имаат можност преку релевантни набљудувања користејќи ја лабороторијата http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php да научат:

за реакциите на алкалните метали со вода
за реакциите на алкалните метали со воздух
Исто така користејќи го ПУИ имаат можност

да запишат хипотези
врз основа на набљудувања да донесат релевантни заклучоци
да споделуваат и дискутираат со сооучениците врз основа на добиените резултати
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 200
Рејтинг: