ЕКО - ПОТРЕБИ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Што треба да правиме за да и помогнеме на нашата планета.
За да ја надминеме сегашната состојба
мора да направиме неколку промени на
глобално ниво - да се надмине сегашниот
економски систем. Тоа вклучува:-
надминување на статутарно –
потрошувачката култура;- нивелирање на
вредноста суровина / приозвод;-
надминување на економијата на потрошни
приозводи / ресурси и на нејзино место
воведување на економија на обновливи
производи / ресурси.
Помагајќи си на себе си, помагаме на сите. Секое тримесечие да направиме по една еколошка активност: да засадиме дрво, расчистиме депонија, направиме играчки и нагледни средства од отпадоци, постери и брошури за штедење вода и запознавање со озонската обвибка, разни манифестации и кампањи.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 170
Рејтинг: