Час 4 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образовани во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Четврти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна височина на телото на ученикот ја даваме на интересен начин. Инаку, самата техника на мерење претставува физичка задача за манипулативни вештини и чусвтво на ученикот за просторот околу себе. За учениците од прво и второ одделение мерењето е пожелно да биде со помагање од член на семејството, додека за трето, четврто и петто одделение да се обидат сами да го изведат мерењето за што треба да им се даде подолг временски интервал. Преку број на повторувања на одредена физичка вежба, се мотивира ученикот да вежба и да ја запомни својата висина. Во часот се опшани повеќе вежби за скоро сите цифри од 0 до 9. Ученикот и родителот може да изберат дел од нив и да ги повторат по три до четири пати избраните 2-3 различни вежби.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 51
Рејтинг: