ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: (еTwinning проекти се единствените активности кои заслужуваат законски да бидат воведени во едукативните програми на градинките, основните и средните училишта)

Што претставува еTwinning проект?
еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако реално постои) кој се реализира со користење на Информатичко - комуникациска технологија (ИКТ), во процес на комуникација и колаборација помеѓу училиштата од цела Европа каде се разменуваат идеи и искуства како и можност за создавање нови пристапи во наставата.

Што е учење преку eTwining проекти?
- Учениците од различни држави работат на ист проблем и притоа комуницираат меѓу себе.
- Критички осврт кон сопствената работа(рефлексија)
- Метод на оценување и самооценување
(пополнвање на рубрики за оценување),осврт на севкупната работа и следење
сопственото учење.
- Преку eTwining проектите ученикот доаѓа до откритија и прави експерименти.

Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Анализа
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 150
Рејтинг: