Математички лампион
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео лекција за изучување и увежбување на геометриските трансформации транслација и ротација со анимации ...
Област: Природни науки
,,Чист воздух,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Презентации од ученицте на тема,,Што ти можеш да направиш за почист воздух,,
Област: Друга
Видео час -Крушевска Република
Прикачен од: Ивана Настовска
Опис: Видео лекција намената за ученици од основно образование, за осмо одделение. На видеото е разработена ...
Област: Општествени науки
Час 16 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шестнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 15 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 14 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четиринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 13 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 8 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на делови од телото е предизвик од моторички ...
Област: Природни науки
Видео лекција „Бројалка-Цвеќе шарено“
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Наставна содржина по музичко образование за трето одделение-Обработка на бројалка
Област: Уметност
Спроводници и изолатори
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Истражувачка активност на часот по природни науки во 6 одделение. во ООУ„ Јан Амос Коменски“- Карпош, ...
Област: Природни науки
,,Песна за нашето училиште,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: По повод патрониот празник на нашето училиште, учениците самостојно напишаа стихови за училиштето, со желба ...
Област: Друга
,,Повторуваме преку игра,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Оваа игра ја подготвив за учениците од прво одделение, со цел повторување по македонски јазик(препознавање ...
Област: Друга
Низи
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Поим за низа, определување на n-ти член на низа зададена со три последователни членови и определување на општ ...
Област: Природни науки
Равенки од вид y=mx+b
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Идентификување на елементи на равенка од вид y=mx+b, нејзино графичко толкување, цртање график зададен со ...
Област: Природни науки
График на функција
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Цртање на график на линеарна функција зададена аналитички. Гафичко толкување на коефициент на права и ...
Област: Природни науки
Функција
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Поим за функција, начини на задавање на функција и пресметување вредност на функција за даден аргумент.
Област: Природни науки
Централна симетрија
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Видео презентација на пресликување на точка, отсечка и 2Д форма, соцентрална симетрија.
Област: Природни науки
Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е ...
Област: Природни науки
Час 6 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на стапалото, односно, планктограм е ...
Област: Природни науки
Час 5 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна маса на ...
Област: Природни науки
Раздвижување на Мал одмор
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Како дел од грижа за здравје на учениците ги даваме овие вежби кои може да ги изведе секој ученик за време на ...
Област: Природни науки
Час 4 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образовани во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четврти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна височина ...
Област: Природни науки
Час 3 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Трет наставен час од темата Запознај се со своето тело. На овој час е демонстрирано комплекс од динамични ...
Област: Природни науки
Час 2 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: По завршување на првиот наставен час на кој во краток временски период учениците престојуваат во училиштето ...
Област: Природни науки
Час 12, за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Дванаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 11 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Единаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 10, за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Десети наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Природни науки
Час 9, за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Деветти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Природни науки
Час 8, за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осми наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Природни науки
Час 1, за 6-9 одд. Физичко и Здравствено Образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: На првиот час за 6-9 одделение ќе ги запознаеме сите ученици и нивните родители за Скратена прогама за онлајн ...
Област: Друга
Час 2, 6-9 одд.за Физичко и Здравствено Образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Втор наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Друга
Час 3, 6-9 одд. за Физичко и Здравствено Образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Трет наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Друга
Час 4, 6-9 одд. за Физичко и Здравствено Образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четврти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Друга
Час 5 за 6-9 одд. за Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Друга
Час 6, 6-9 одд. за Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Природни науки
Час 7, 6-9 одд. за Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: ...
Област: Друга
Мојата облека
Прикачен од: Биљана Темелкова
Опис: Наставна единица по англиски јазик за второ одделение
Област: Општествени науки
Презентации - зависносложени реченици
Прикачен од: Валентина Петрова
Опис: Плејлиста на YouTube наменете за појаснување и разработување на различните видови зависносложени реченици.
Област: Друга
ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА ДРОПКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Област: Природни науки