Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Could / Couldn’t
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Adverbs of Manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со прилози за начин
Област: Општествени науки
Countable and Uncountable nouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со бројливи и небројливи именки
Област: Општествени науки
Future Simple Tense
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за час
Област: Општествени науки
Can Can’t Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење
Област: Општествени науки
Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Potterian Relative Pronouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Поврзи ги речениците со релативна заменка.
Област: Општествени науки
Christmas Activities
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Agatha Christie\'s Mystery Solved
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба за Past Continuous.
Област: Општествени науки
Past Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење.
Област: Општествени науки
Meet my pets
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење.
Област: Општествени науки
Mondays
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност
Област: Општествени науки
Love story in an honest manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во прилози за начин
Област: Општествени науки
Seven wonders of the ancient world
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
The First Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Jamie Oliver Twitter Test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Food test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Halloween test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Harry Potter test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 31 Следна> Последна>>