Топење - второ одделение, час 27
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации, на пример: Јаглеводороди СВОЈСТВА Физички Првите 4 членови се во ...
Област: Природни науки