Рецептори во кожа
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори за слух
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Рецептори за светлина
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Хемиски рецептори
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Нервен систем
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Клетки, ткива, органи и органски системи
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Готвење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со графици и квиз за проверка на знаењата
Област: Природни науки
Горење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Одделување на цврсти материи од течност
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција софотографии, видеа и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Андриана Димитров
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Одделување на цврсти материи
Област: Природни науки
Запознавање на повратни и неповратни промени
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција по Природни науки за VI одд. и квиз за проверка на знаењата. Квизот дава известување за колку време ...
Област: Природни науки
Глаголот во лично глаголска форма во функција на прирок
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација -учиме за глаголот во лично глаголска форма во функција на прирокк-интеграција со ...
Област: Друга
Елегија (лирска песна)
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Запознавање со особеностите на елегијата,автори кои пишувале елегии преку песна,, Елегии за тебе “-Кочо ...
Област: Друга
Боиме и броеиме
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз за проверка на знаењата од операции со природни и децимални броеви за шесто одделение. Квизот ...
Област: Природни науки
Веројатност
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна табла за бура на идеи во која учениците ќе даваат и запишуваат идеи според барањата.
Област: Природни науки
Kids Love Koalas - A nonfiction text
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Nonfiction texts are informational texts.
Област: Општествени науки
Алиса во земјата на чудата - детска претстава на англиски
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Детската претстава е адапатирана според познатото дело „Алиса во земјата на чудата“
Област: Општествени науки
Реактивност на металите со кислород и вода
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Овој Простор за Учење преку Истражување ( ПУИ) се темели на основното сценарио на научно истражувачкиот ...
Област: Природни науки
„Убавината е во различноста“ меѓуетничка интеграција
Прикачен од: Анета Велкоска
Опис: Мултикултурален проект од ученици од II одделение и одделенски наставник Анета Велкоска-презентации за ...
Област: Природни науки
Back to school
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Анимирано видео со користење на Bitmoji. Искористено е и Google slides за ставање на некои елементи. Прикажана е мојата ...
Област: Природни науки
Басна „ Инаетчии “
Прикачен од: Маја Ничевска
Опис: Опис на поимот басна , главни ликови ,поука и поговорки
Област: Природни науки
План за истражување
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Документот претставува темплате кој треба му користи на ученикот како да планира истражување со една ...
Област: Природни науки
31 постер за 31 буква од азбуката
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Секој постер служи за визуелизација при изучување на големата и малата печатна буква.Сите слики се избирани ...
Област: Природни науки
Басна „ Инаетчии “
Прикачен од: Маја Ничевска
Опис: Опис на поимот басна , главни ликови ,поука и поговорки
Област: Природни науки
Saobraćajna/prometna sredstva
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица СООБРАЌАЈНИ ПРОМЕТНИ СРЕДСТВА за прво одделение во настава на босански јазик
Област: Општествени науки
Тест-Алгебра(равенки,системи,неравенки)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Тестот е за 9то одделение и е изработен во Microsoft Forms. Оодговорите се со повеќечлен избор.
Област: Природни науки
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ...
Област: Општествени науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Со помош на стихови и гатанки учениците полесно да ги совладаат буквите од македонската азбука
Област: Природни науки
Да научиме да читаме-Буквар
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и ...
Област: Општествени науки
Набљудување на карактеристиките на годишното време есен
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Онлајн книга креирана со визуелна поддршка за годишното време есен, адаптирана за ученици од аутистичниот ...
Област: Природни науки