Глаголот во лично глаголска форма во функција на прирок
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација -учиме за глаголот во лично глаголска форма во функција на прирокк-интеграција со ...
Област: Друга
Театарска претстава - Царевата нова облека (модерна верзија)
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Бајките на Андерсен во 21 век"(Создаваме модерни бајки,како би изгледале бајките на Андерсен ако би биле ...
Област: Друга
Опис на пејзаж-четири годишни времиња
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Образовен ресурс од изразување и творење.Запознавање со пејзаж. Опишување на пејзаж. Часот е интегриран со ...
Област: Друга
Драма-Видови драма
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација за драма и видовите на драма. Запознавање со драмата како литературен род и одделните ...
Област: Друга
Нелични глаголски форми
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Учиме од граматиката на македонскиот јазик преку приказната за Ана и Марко... креативна видео презентација ...
Област: Друга
Зголемување и намалување со проценти
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Видео во Renderforest со неколку текстуални задачи за зголемување и намалување со проценти. Може да послужи за 7-9 ...
Област: Природни науки
Практично определување на НЗС на 2 и 3
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Видео во кое на практичен начин со помош на конци, патенти, компјутерска хартија и стиропор може да се одреди ...
Област: Природни науки
Правење дропки
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Како може практично да се покажат дропките. Постапката може да се примени и за помалите одделенија. На овој ...
Област: Природни науки
Одредување НЗС на два броја
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Како реализирам час во Teams со помош на Class Notebook. Повеќе од часовите ги реализирам на овој начин зошто предавам ...
Област: Природни науки
Зеднички содржатели
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Кратко видео во Animaker. Акцент ставвив на анимациите: креирање на аватарот, менување на сцени, додавање ...
Област: Природни науки
Математички лампион
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео лекција за изучување и увежбување на геометриските трансформации транслација и ротација со анимации ...
Област: Природни науки
,,Чист воздух,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Презентации од ученицте на тема,,Што ти можеш да направиш за почист воздух,,
Област: Друга
Видео час -Крушевска Република
Прикачен од: Ивана Настовска
Опис: Видео лекција намената за ученици од основно образование, за осмо одделение. На видеото е разработена ...
Област: Општествени науки
Час 16 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шестнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 15 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 14 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четиринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 13 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 8 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на делови од телото е предизвик од моторички ...
Област: Природни науки
Видео лекција „Бројалка-Цвеќе шарено“
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Наставна содржина по музичко образование за трето одделение-Обработка на бројалка
Област: Уметност
Спроводници и изолатори
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Истражувачка активност на часот по природни науки во 6 одделение. во ООУ„ Јан Амос Коменски“- Карпош, ...
Област: Природни науки
,,Песна за нашето училиште,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: По повод патрониот празник на нашето училиште, учениците самостојно напишаа стихови за училиштето, со желба ...
Област: Друга
,,Повторуваме преку игра,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Оваа игра ја подготвив за учениците од прво одделение, со цел повторување по македонски јазик(препознавање ...
Област: Друга
Низи
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Поим за низа, определување на n-ти член на низа зададена со три последователни членови и определување на општ ...
Област: Природни науки
Равенки од вид y=mx+b
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Идентификување на елементи на равенка од вид y=mx+b, нејзино графичко толкување, цртање график зададен со ...
Област: Природни науки
График на функција
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Цртање на график на линеарна функција зададена аналитички. Гафичко толкување на коефициент на права и ...
Област: Природни науки
Функција
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Поим за функција, начини на задавање на функција и пресметување вредност на функција за даден аргумент.
Област: Природни науки
Централна симетрија
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Видео презентација на пресликување на точка, отсечка и 2Д форма, соцентрална симетрија.
Област: Природни науки
Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е ...
Област: Природни науки
Час 6 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на стапалото, односно, планктограм е ...
Област: Природни науки
Час 5 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна маса на ...
Област: Природни науки