Тотална рефлексија
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Светлина" осмо одделение.
Област: Природни науки
Магнетно поле
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Изучување на нова наставна содржина во тема "Електрицитет и магнетизам" - деветто одделение
Област: Природни науки
Презентација за густина
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Презентација за густина
Област: Природни науки
НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКАТА - Школа "Млади Физичари"
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Манифестацијата која ќе ни недостасува многу, иако и оваа 2020/2021 се подготвуваме, како дека ќе се случи. Oваа ...
Област: Природни науки
Колку знаеме за лостови?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Часот е подготвен за реализација во 4. седмица на октомври 2020 год.Започнува со согледувањето на изучениот ...
Област: Природни науки
ЕКО - ПОТРЕБИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што треба да правиме за да и помогнеме на нашата планета. За да ја надминеме сегашната состојба мора да ...
Област: Природни науки
Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека ...
Област: Природни науки
Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
Е – учење
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Потреба од изготвување на отворени образовни ресурси се почувствувала многу одамна. Повеќе од една деценија ...
Област: Природни науки
Интернет страница - Физика за основно образование
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: По одржаната обука, на која бев обучувач, го искористив направениот простор и новата регистрација да ...
Област: Природни науки
Padlet - бесплатна веб алатка - празна хартија, табла,...
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Padlet Падлет се користи како празна хартија, табла, односно онлајн ѕид на кој можете да бележите идеи, ...
Област: Природни науки
Day of researchers in our classroom
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Научен настан.
Област: Природни науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.
Област: Природни науки
Што е снег?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кристалите на мраз се лепат заедно и формираат снегулки. Кога снегулките ќе станат доволно тешки паѓаат на ...
Област: Природни науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки
Е - УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ РЕСУРСИ НА ЕДНО МЕСТО.
Област: Природни науки
ДНЕВНИК ОД УЧЕБНАТА 2016/2017
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ажурирање на сработените активности и постигнатиот успех.
Област: Природни науки
ЕКОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
СТРУЕН КРУГ КАКО АЛАТКА ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки