Час 10 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема: Запознај се со своето тело Методска единица: Правам вежби гледајќи илустрации Цел: Да изведе вежба ...
Област: Природни науки
Час 9 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Tема: Запознај се со своето тело Методска единица: Истражувам што можам со моето тело?! Цел: Да изведе ...
Област: Природни науки
Час 18 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осумнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 17 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седумнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Вежби за Кифолордоза и Спондилоза за Канцелариски работници, Exercises for Lordosis and Spondylosis
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Кратко видео на кое се покажуваат и објаснуваат превентивни вежби за Кифоза, Лордоза и Спондилоза кои се ...
Област: Природни науки
Видео лекција
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Лекција по музичко образование за трето одделение со наставна содржина: Изведба на народни танци и ора ...
Област: Уметност
Реченичен член предмет
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Креативна видео презентација, запознавање со реченичен член предмет, препознавање на предметот во ...
Област: Друга
Големи и мали броеви (мотивација)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Кратко видео за мотивирање за учење на запишување на големи и мали броеви во стандардна форма.
Област: Природни науки
Глаголот во лично глаголска форма во функција на прирок
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација -учиме за глаголот во лично глаголска форма во функција на прирокк-интеграција со ...
Област: Друга
Театарска претстава - Царевата нова облека (модерна верзија)
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Бајките на Андерсен во 21 век"(Создаваме модерни бајки,како би изгледале бајките на Андерсен ако би биле ...
Област: Друга
Опис на пејзаж-четири годишни времиња
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Образовен ресурс од изразување и творење.Запознавање со пејзаж. Опишување на пејзаж. Часот е интегриран со ...
Област: Друга
Драма-Видови драма
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација за драма и видовите на драма. Запознавање со драмата како литературен род и одделните ...
Област: Друга
Нелични глаголски форми
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Учиме од граматиката на македонскиот јазик преку приказната за Ана и Марко... креативна видео презентација ...
Област: Друга
Зголемување и намалување со проценти
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Видео во Renderforest со неколку текстуални задачи за зголемување и намалување со проценти. Може да послужи за 7-9 ...
Област: Природни науки
Практично определување на НЗС на 2 и 3
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Видео во кое на практичен начин со помош на конци, патенти, компјутерска хартија и стиропор може да се одреди ...
Област: Природни науки
Правење дропки
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Како може практично да се покажат дропките. Постапката може да се примени и за помалите одделенија. На овој ...
Област: Природни науки
Одредување НЗС на два броја
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Како реализирам час во Teams со помош на Class Notebook. Повеќе од часовите ги реализирам на овој начин зошто предавам ...
Област: Природни науки
Зеднички содржатели
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Кратко видео во Animaker. Акцент ставвив на анимациите: креирање на аватарот, менување на сцени, додавање ...
Област: Природни науки
Математички лампион
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео лекција за изучување и увежбување на геометриските трансформации транслација и ротација со анимации ...
Област: Природни науки
,,Чист воздух,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Презентации од ученицте на тема,,Што ти можеш да направиш за почист воздух,,
Област: Друга