Работен лист Брзина на хемиски реакции
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за брзина на хемиски реакции
Област: Природни науки
Работен лист Ковалентна врска
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ковалентна врска
Област: Природни науки
Органски системи кај човекот за 8 одд.
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал кон наставната содржина Органски системи кај човекот Биологија, 8 одд., Тема 1, час бр.1
Област: Природни науки
Структура за повторување во Scratch - задача
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците треба да креираат движење во облик на буквата V во вселената со боите на виножитото. При тоа со ...
Област: Технички науки
Мерни единици (Тарзија)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за утврдување на знаења за претворање на мерни единици (соодветна за 6 одд.) преку примена на техника ...
Област: Природни науки
Составни делови на избалансирана исхрана
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Тема бр.3- Добивање на храна Час бр.1 - Составни делови на избалансирана исхрана Дополнителен материјал кон ...
Област: Природни науки
Сетило за вид
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал за тие ученици што сакаат да знаат повеќе за сетилото за вид Биологија- 8 ...
Област: Природни науки
Тест за одд. Тема - Органски системи кај човекот
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 8 одделение - биологија Тематско повторување на тема бр.1 - Органски системи кај човекот преку тест
Област: Природни науки
Витамини
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Витамините со текст и илустрации за здравствена ...
Област: Природни науки
Хигиена на заби
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на заби со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Работа во група-тим-екипа
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Работа во група со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Спортување
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Спортувањето со текст и илустрации за здравствена ...
Област: Природни науки
Хигиена на нокти
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на Нокти со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Совет за обувки
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на адекватни Обувки со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Овошје и зеленчук
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Овошјето и зеленчукот со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Значење на сонот
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Сонот со текст и илустрации за едукација на ...
Област: Природни науки
Значење на хигиена на рацете
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на рацете со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Значење на шапката (зимска и летна)
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Шапкатa (зимска и летна) со текст и илустрации како ...
Област: Природни науки
Значење на водата
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на водата со текст и илустрации за Физичко и ...
Област: Природни науки
Превентива и отстранување на деформитетите кај децата и училишната младина
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Прирачник со текст, илустрации и совети за родителите и наставниците за навремено прeвземање на соодветни ...
Област: Природни науки