Краток филм Омилени игри
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Омилени игри од второ 2 одделение снимени со мобилен телефон.
Област: Друга
Дигитален архив на македонскиот јазик
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Одлична страна во која има ПДФ од многу значајни книги за македонскиот јазик.
Област: Друга
Четири еднакви делови -Математика второ
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Презентација за второ по математика за полесно усвојување на содржината.
Област: Друга
Роземак - блог
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Блогот и веб-страницата Роземак се тесно поврзани. На блогот објавувам содржини кои се поголеми по обем. ...
Област: Општествени науки
Внатре - надвор
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Десетки и единици до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броеви до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - броеви до 20 за I одделение
Област: Природни науки
Наставен лист
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: По математика за I одделение - парови броеви
Област: Природни науки
Басна Мравката и штурецот
Прикачен од: djurdjicabatalakova
Опис: Цели и задачи на часот: Сe оспособуваат за тематско-идејна анализа, план на текстот, анализа на ликовите ...
Област: Друга
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки