Споделување ООР и поддршка на заедницата на едукатори
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за споделување на отворени образовни ресурси и поддршка на заедницата на едукатори. ...
Област: Друга
Создавање отворени образовни ресурси (ООР)
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за создавање на отворени образовни ресурси, алатки, добри практики, и лиценцирање со отворени ...
Област: Друга
Што се отворени образовни ресурси?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за отворени образовни ресурси, историјат, дефиниции. Презентирана на 23 февруари, 2021 година, на ...
Област: Друга
Пример на онлајн час со инплементација на меѓуетничка интеграција во образованието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Часовите се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои ...
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект? еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако ...
Област: Природни науки
Се што може да се научи од водата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога мешањето на топла и ладна вода ќе биде побрзо, ако во ладната вода налеваме топла или ...
Област: Природни науки
Како се поврзуваат мерните инструменти, волтметар и амперметар во струјниот круг?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ЗАКЛУЧОК: в) При врзувањето ва инструментите со кои се мери истонасочна струја секогаш треба да внимаваме ...
Област: Природни науки
Заматени линии - што е приватно, а што јавно онлајн
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за приватноста на работното место, во контекст на онлајн настава. Презентирана на 09 февруари, ...
Област: Друга
Што е приватност, и колку е таа важна во образовниот процес?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за приватноста во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на ...
Област: Друга
Онлајн малтретирање
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за онлајн малтретирање (cyber-bullying) во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 ...
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>