П.И.Чајковски „Детски албум“ во цртани филмови
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Интерактивна презентација по предметот музичко образование за VII одделение. НАСТАВНА ТЕМА НА НАСТАВНАТА ...
Област: Уметност
«Знаци за промена на виснината на тоновите» - квиз за 7 одделение
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Kahoot квиз - «Знаци за промена на виснината на тоновите» Музичко образование 7 одделение Тема3:Музичка ...
Област: Уметност
Онлајн -тест „Најпознатите композитори на класична музика“
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Креативен час по музичко образование кајшто учениците низ решавање на онлајн- тестот „Најпознатите ...
Област: Уметност
Видео лекција
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Лекција по музичко образование за трето одделение со наставна содржина: Изведба на народни танци и ора ...
Област: Уметност
Планирање на наставен час- Ликовен елемент во цртањето: Боја - спектар на бои
Прикачен од: Анка Ангеловска
Опис: Во планирањето на часот застапени се визуелните претстави во ликовните интердсициплинарни едукациски ...
Област: Уметност
Планирање на наставен час за петто одделение по ликовно образование
Прикачен од: Анка Ангеловска
Опис: Во планирањето на часот застапени се визуелните претстави во ликовните интердсициплинарни едукациски ...
Област: Уметност
Видео лекција „Бројалка-Цвеќе шарено“
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Наставна содржина по музичко образование за трето одделение-Обработка на бројалка
Област: Уметност
Драматизација на „Алиса во земјата на чудата“
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Текстот е адаптиран за да може да се одглуми со ученици од 4-6 одделение.
Област: Уметност
Подготовка на игра – „ПАТЕКА НА ЗНАЕЊЕТО“
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Согледувајќи ги потребите на учениците од моето одделение за дополнителна мотивација при повторување на ...
Област: Уметност
Љубовта има исто значење на секој јазик – проектна активност
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Проектна активност преку која учениците со истражување и користење на Google Translate пребаруваа како се пишува и ...
Област: Уметност