Безбедно споделување и користење онлајн документи
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за безбедно споделување и користење онлајн документи во контекст на онлајн настава. ...
Област: Технички науки
Решавање логички натпреварувачки задачи - тест
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Тестот содржи логички натпреварувачки задачи преземенеи од www.bebras.org (CC BY-NC-SA 3.0). Притоа е внимавано истите да ...
Област: Технички науки
Игра со Micro:bit
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците изготвуваат игра со Micro:bit, програма која содржи комбинација од структури и вклучува настани. ...
Област: Технички науки
Музика со Micro:bit
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците учат како да кодираат програми за мзуичко образование користејќи го Micro:bit. Разгледуваат готов ...
Област: Технички науки
Структура за повторување во Scratch - задача
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците треба да креираат движење во облик на буквата V во вселената со боите на виножитото. При тоа со ...
Област: Технички науки
Web quest - изработка на брошура во Word
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Користејќи web quest учениците се поттикнуваат на активно учество нa часот. Истражуваат за најпосетуваните ...
Област: Технички науки
Веб страница и веб сајт
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците се запознаваат со поимите веб страница и веб линк и разликата помеѓу нив. Споредуваат URL адреса и ...
Област: Технички науки
Дигитален отпечаток - квиз
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Kahoot квиз - дигитален отпечаток
Област: Технички науки
Добар, лош и грд на Интернет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ден на бзбеден Интернет Почесто треба да си се потсетуваме на добрите и лошите страни на Интернет. Како да ...
Област: Природни науки
Зошто треба да го донесеме кодирањето во нашата училница?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Идеи за кодирање без компјутер. Веќе 6 години кодираме и се забавуваме со илјадници училишта од Европа. Со ...
Област: Природни науки