Пример на онлајн час со инплементација на меѓуетничка интеграција во образованието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Часовите се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои ...
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект? еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако ...
Област: Природни науки
Се што може да се научи од водата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога мешањето на топла и ладна вода ќе биде побрзо, ако во ладната вода налеваме топла или ...
Област: Природни науки
Како се поврзуваат мерните инструменти, волтметар и амперметар во струјниот круг?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ЗАКЛУЧОК: в) При врзувањето ва инструментите со кои се мери истонасочна струја секогаш треба да внимаваме ...
Област: Природни науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Споредби во начините на оценување некогаш и денес. Не ги зедов во предвид неубавите примери на оценување, ...
Област: Природни науки
Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како да на правиме блог или интернет страница? Внимателно проследете ја објавата, отворете ги сите ...
Област: Природни науки
Е-УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тема, совети и туторијали, кои никогаш не можат да застарат. Особено во овој петиод е потребно секој да си ...
Област: Природни науки
Запознавање и мерење на физичките величини (должина, плоштина, волумен)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да ги повториме единиците мерки за должина, плоштина и волумен. Полезен материјал за ученици од 5. до 9. ...
Област: Природни науки
„Паметни“ венецијанерки
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект иновација, креиран со ученици членови на физичката секција од ОУ "Даме Груев" - Битола
Област: Природни науки
Силите можат да го променат обликот на предметот
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Сили и движење" Осмо одделение.
Област: Природни науки