Час 14 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Методска единица: Вежби за раце и раменски појас Цел: Ученикот да изведе повеќе различни вежби за мускулите ...
Област: Природни науки
Час 13 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Методска единица: Ставови Цел: Ученикот да изведе повеќе различни почетни положби - ставови. Форми на ...
Област: Природни науки
Час 19, 20 и 21 за 6-9 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема2: Вежби за развој на општата психомоторика Методска единица: 19 Обучување на вежби со шише за ...
Област: Природни науки
Час 11 и 12 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема: Запознај се со своето тело Методска единица: Правам вежби како моето другарче Цел: Да изведе вежба ...
Област: Природни науки
Веб - сајт
Прикачен од: Нела С Никовска
Опис: Материјали наставници, родители и ученици за одделенска настава
Област: Друга
Час 10 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема: Запознај се со своето тело Методска единица: Правам вежби гледајќи илустрации Цел: Да изведе вежба ...
Област: Природни науки
Час 9 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Tема: Запознај се со своето тело Методска единица: Истражувам што можам со моето тело?! Цел: Да изведе ...
Област: Природни науки
Час 18 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осумнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 17 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седумнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Витамини
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Витамините со текст и илустрации за здравствена ...
Област: Природни науки