ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: (еTwinning проекти се единствените активности кои заслужуваат законски да бидат воведени во едукативните ...
Област: Природни науки
Меѓупредметно интегрирање на содржините ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Една од клучните врски помеѓу овие два наставни предмети се физичките величини и нивните единици мерки. На ...
Област: Природни науки
Новогодишна физика - Новогодишна елка
Прикачен од: Maja Kitanoska
Опис: Како да направиме необична новогодишна елка
Област: Природни науки
Користење на wiki при рефлексијата и самооценувањето на учениците
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Како може да се користат вики страниците и poll-daddy.com
Област: Друга
Анализа на домените од второ и трето ниво во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Овој документ ги презентира најважните резултати од анализата на македонски домени, со состојба од 1 јануари ...
Област: Општествени науки
Анализа на состојбата со е-отпадот во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Во Македонија беа спроведени истражувања со цел да се обезбеди првична процена на законската и ...
Област: Општествени науки
Студија: Обврски, очекувања и предизвици при справување со е-отпад
Прикачен од: Tamara
Опис: Фодацијата Метаморфозис како дел од своите напори за правилно третирање на е-отпад, застапува и лобира за ...
Област: Општествени науки
Анализа на јазот во имплементацијата на е-владеење во регионот на Западен Балкан
Прикачен од: Tamara
Опис: Анализа на јазот во имплементацијата на е-владеење во регионот на Западен Балкан (март 2006) од проф. д-р Марјан ...
Област: Општествени науки
Анализа на состојбата со е-учењето во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Моделите на координација и интеграција на активностите треба да бидат насочени и кон самите корисници ...
Област: Општествени науки
Употребата на компјутери и интернет во образовниот систем на РМ
Прикачен од: Tamara
Опис: Анализа на контекстот на досегашната компјутеризацијата и дигитализацијата на образованието (сите јавно ...
Област: Општествени науки