Веб - сајт
Прикачен од: Нела С Никовска
Опис: Материјали наставници, родители и ученици за одделенска настава
Област: Друга
Квиз за главни реченични членови
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Проверка на знаењата за главни реченични членови
Област: Друга
Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (mini house)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Македонија и нејзините соседи
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Истражувачка активност по општество од која произлезе инетересно нагледно средство за во училницата
Област: Општествени науки
Игри
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Игри што ги играле нашите дедовци и баби од Охридскиот крај.
Област: Друга
Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Област: Природни науки
Подготовки за натпревари по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На сите ученици им посакувам многу среќа и успех на престојните натпревари по физика.
Област: Природни науки