Целобројни степени на бројот 10
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Презентација со која е претставено изучување на степените на бројот 10 со показател цел број.
Област: Природни науки
8 одд. Алгебра-Escape room
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Решавање на проблеми преку една несекојдневна ситуација од. учениците се поставени во улога на детективи за ...
Област: Природни науки
Собирање цели броеви
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Видеото ни покажува собирање на цели броеви на еден несекојдневен начин но многу интересен за учениците.
Област: Природни науки
Корективна гимнастика -Превенција и корекција на телесни деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Опис: Наставен предмет:Физичко и здравствено образовани и Спорт и спорски активноси.На овај час е обработена ...
Област: Друга
Превенција и корекција на телесни деформитрти во сагитална рамнина (кифоза и лордоза ) - презентација
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Опис: Наставен предмет: Физичко и здравствено образование.Преку видеа со вежби и фотографии ќе овозможиме ...
Област: Друга
Игри
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Игри што ги играле нашите дедовци и баби од Охридскиот крај.
Област: Друга
Наставна содржина: Имам свое мислење и го почитувам мислењето на другите
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Ученикот/ученичката: - да спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите; -да ја прифати ...
Област: Општествени науки
Хардверски делови во кукиштето
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Опис и карактеристики на деловите во кукиштето
Област: Технички науки
Интегриран работен ден - видеочас
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Интегрирани активности по Македонски јазик и Ликовно образование.
Област: Друга
Тест по Јазик за трето одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Контролни прашања за темата Јазик во трето одделение.
Област: Друга