Адријана Тодорова


Институција: ООУ„Петар Мусев“ Богданци
Лични сајтови:
http://adrijanatodorova.blogspot.mk/
Кратка биографија: Наставник по математика и физика
ПРИЗМИ
Опис: Интерактивен работен лист за призми.
Јазик: Македонски
СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Опис: Интерактивен работен лист за собирање на децимални броеви. Задачата е поставена во вид на игра, во која треба учениците да ги поставуваат броевите на соодветното место.
Јазик: Македонски
Пајак на делители
Опис: Интерактивен работен лист во кој учениците вежбаат парови делители.
Јазик: Македонски
МАТЕМАТИКА, ЗДРАВЈЕ И КОДИРАЊЕ
Опис: Интерактивна презентација инспирирана од настанот Математика, здравје и кодирање одржан по повод Европската недела на кодирање
Јазик: Македонски
ЗАДАЧИ КРЕИРАНИ ОД УЧЕНИЦИ
Опис: Мини збирка од задачи кои уќениците ги креираа врз основа на продуктите кои ги добија од проектот СЛАТКА МАТЕМАТИКА
Јазик: Македонски
МНОЖЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Опис: Презентација во која е опишан методот играње улоги како пчелки и цветови за да се совлада множењето и делењето на децимални броеви
Јазик: Македонски
ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се покажува како со поош на POWER POINT може да се креираат фигури, а потоа е дадена примената на деливоста преку анимација.
Јазик: Македонски
СЛАТКА МАТЕМАТИКА
Опис: Проект во којшто учениците изработуваат слатки во форма на геометриски тела
Јазик: Македонски
ГЕОМЕТРИКО И ГЕОМЕТРИКА
Опис: Проект во кој учениците изработуваат кукли од 2Д и 3Д форми и поставуваат прашања за нивните својства
Јазик: Македонски
Ератостенов експеримент
Опис: Ератостеновиот експеримент се изведен на пролетната и есенската рамноденица, како дел од Светски настан подржан од Европската комисија за образование
Јазик: Македонски
Геометриски тела
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознаваат со геометриските тела и нивните својства
Јазик: Македонски
Осна симетрија во координатен систем
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознават со поимот координатен систем и осна симетрија. Исто така вежбаат примена на внесување на точки во координатен систем и осна симетрија во координатен систем
Јазик: Македонски
ПРИМЕНА НА ДЕЛИВОСТА ВО ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ
Опис: Видеото е направено за мечународниот филмски фестивал „КРЕФ“,. Во него е прикажан еден наставен час во кој се обработува примената на деливоста во текстуални задачи
Јазик: Македонски
Зајаци и кафези
Опис: Кратка видео приказна која ја покажува примената на заедничките делители, односно најголемиот заеднички делител
Јазик: Англиски
Квиз за VI одделение-полуфинале
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Јазик: Македонски
Квиз за шесто одделение -финале
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Јазик: Македонски
Квиз за седмо одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за седмо одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за осмо одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за осмо одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за деветто одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронатот
Јазик: Македонски
Квиз за деветто одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Низа на Фибоначи
Опис: Видео направено од ученикот Коста Апостолов, ученик од седмо одделение во ООУ„Петар Мусев“Богданци
Јазик: Македонски
Задачи за вежбање
Опис: Избрани задачи за вежбање со решение.
Јазик: Македонски
БУКЕТИ ОД ЦВЕЌИЊА
Опис: Видео за примена на најголем заеднички делител
Јазик: Македонски
ПАРОВИ НА ПАЈАЦИ НА ДЕЛИТЕЛИ
Опис: Интерактивен работен лист за одредување на заедничките делители на два броја преку„ парови од пајаци“.
Јазик: Македонски
Поим за степен
Опис: Интерактивна презентација со квиз
Јазик: Македонски
ИГРАЧКИТЕ НА ГЕОМЕТРИКО
Опис: Едукативно видео за запознавање со геометриските тела и нивните својства
Јазик: Македонски
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ НА БРОЕВИ
Опис: Едукативно видео наменето за учениците од оддаленска настава.
Јазик: Македонски
ПОИМ ЗА ДРОПКА
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Јазик: Македонски
ПОИМ ЗА РАЗМЕР
Опис: Видео за воведување на размер
Јазик: Македонски
ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Јазик: Македонски
Боиме и броеиме
Опис: Квиз за проверка на знаењата од операции со природни и децимални броеви за шесто одделение. Квизот претставува предизвик за учениците бидејќи со секоја точно решена задача,имаат обоено дел од слика.
Јазик: Македонски
Координатен систем и координати на точки
Опис: Видео лекција во која е објаснет поимот координате систем, координатна рамнина и наставен лист со решенија на задачите.
Јазик: Македонски
Со математика до идна професија
Опис: Видео кое ја покажува примената на математиката во професиите
Јазик: Англиски
Математички лампион
Опис: Видео лекција за изучување и увежбување на геометриските трансформации транслација и ротација со анимации изработени во Geogebra и наставен лист.
Јазик: Македонски
Математичка соба -escape room
Опис: Интерактивна презентација,математичкаи гра во која за да излезат учениците од собата треба да решат неколку задачи.
Јазик: Македонски