Дона Џамбаска


Институција:
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Како да си ја заштитиме приватноста на Twitter?
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Twitter.
Јазик: Македонски
Open Access - Briefing Paper
Опис: The World Wide Web has provided the means for researchers to make their research results available to anyone, anywhere, at any time. This applies to journal articles regardless of whether or not their library has a subscription to the journal in which the articles were published as well as to other types of research output such as conference papers, theses or research reports. This is known as Open Access.
Јазик: Англиски
Како да си ја заштитиме приватноста на YouTube?
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на YouTube.
Јазик: Македонски
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Опис: Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет на Албански јазик.
Јазик: Албански
Blogo për një kauzë!
Опис: Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut.
Јазик: Албански
Bloget
Опис: 1. Ç’ËSHTË BLOGU Ç’është në të vërtetë blogu? Disa karakteristika kryesore (boksi) Blogosfera Bloget – paraardhëse e mediumeve të reja Llojet e blogeve 2. HISTORIATI Bloget e para në botë Bloget maqedonase 3. SI BËHET BLOGU Zgjedhja e blog-servisit Të shkruarit e posteve Edhe disa këshilla Gjashtë pika të etikës blogeristike (boksi) Terminologjia blogeristike Çfarë të bëj që blogun ta kem në Gulg (boksi) Kopirjati i pjesërishëm Kriejtiv Komons (boksi) Udhëzim për ftesë të blogeristëve (boksi)
Јазик: Албански
National policy for information society
Опис: Description of the National policy for information society
Јазик: Англиски
Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzues për menaxhim
Опис: Ky udhëzues u ofron krijuesve të politikave dhe OJQ-ve që angazhohen për pajisje elektrike ekologjike, një pasqyrë të kërkesave që duhen plotësuar për të pasur një menaxhim të sigurt dhe efektiv të e-mbeturinave. Këtu janë përfshirë detaje dhe shembuj të infrastrukturës së nevojshme si dhe korniza të politikave dhe korniza ligjore që përdoren për ta trajtuar problemin gjithnjë e më të madh të e-mbeturinave.
Јазик: Албански
Како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin?
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin.
Јазик: Македонски
Како да си ја заштитиме приватноста на e-mail?
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитите приватноста на e-mail.
Јазик: Македонски
Европска приватност и човекови права 2010 (на англиски)
Опис: “European Privacy and Human Rights (EPHR) 2010“ is a report published by Privacy International, EPIC, and the Center for Media and Communications Studies (CMSC) of the Central European University, investigating the scope of privacy and data protection laws a in Europe. The study includes 33 individual reports covering issues from privacy enforcement to ID cards, biometrics, and data-sharing and video surveillance The study ranks privacy protection across the European Union (EU) and other European countries, including Republic of Macedonia. The section on Macedonia has been prepared by Metamorphosis Foundation in cooperation with the Directorate for Personal Data Protection and the Legal Program of Foundation Open Society Macedonia.
Јазик: Англиски
Сајбернасилство... и тоа е насилство!
Опис: Брошура која зборува за тоа што е сајбернасилство, примери за истото и како да го спречиме.
Јазик: Македонски
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Опис: Брошурата „Ти одлучуваш..“ е наменета за младата популација, поточно тинејџерите, и содржи многу корисни информации за тоа како да се заштити приватноста и личните податоци додека се користи интернетот (имејл, месинџери и други канали за комуникација преку интернет) како и некои размислувања и факти околу користењето на камерите на јавни места.
Јазик: Македонски
Macedonia Online Privacy in 2009 Report Draft
Опис: Report on privacy and related digital rights compiled as part of Online Privacy Initiative (OPI) project, implemented by Metamorphosis Foundation with co-financing by the Open Society Institute Network and the Foundation Open Society Institute – Macedonia.
Јазик: Англиски
Comic book "Under surveillance"
Опис: The Comic book "Under surveillance" is produced as an information and awareness tool for young adults. Synopsis: In an unspecified European city, a group of young people works, studies, travels, publishes on forums and blogs, exchanges on social networks and meets at concerts... A "difficult" situation in the life of a young photo-journalist and his friends' mobilization to help him out of this situation illustrate the breaches of personal data protection facilitated by the use of new technologies. The comic book underlines the consequences but also possible remedies. A glossary and links to useful websites come with the comic book.
Јазик: Англиски
Bande dessinee "Sous Surveillance"
Опис: Comic book "Under surveillance" is produced as an information and awareness tool for young adults. Synopsis: In an unspecified European city, a group of young people works, studies, travels, publishes on forums and blogs, exchanges on social networks and meets at concerts... A "difficult" situation in the life of a young photo-journalist and his friends' mobilization to help him out of this situation illustrate the breaches of personal data protection facilitated by the use of new technologies. The comic book underlines the consequences but also possible remedies. A glossary and links to useful websites come with the comic book.
Јазик: Други јазици
Прирачник за Едубунту Линукс: Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Опис: Edubuntu Linux е слободен оперативен систем базиран на Ubuntu Linux. Тој стандардно доаѓа со работната околина GNOME која што во себе содржи многу опции за пристапност. При дизајнот на секоја апликација и алатка во работната околина GNOME земени се предвид сите фактори кои би овозможиле зголемена пристапност и употребливост за сите корисници. Благодарение на посебните алатки достапни во оваа работна околина, на лицата со хендикеп (на пр. со оштетувања на видот, моторни нарушувања, интелектуална попреченост) им е овозможено да го користат овој оперативен систем.
Јазик: Македонски
Препораки за стандарди за ИКТ во државната управа
Опис: Оваа публикација ги претставува препораките за стандарди за ИКТ за интер и интракомуникација во државната управа. Со оглед на фактот дека анализите беа изведени во соработка со Владата на РМ и нејзините тела, како и со оглед на фактот дека во процесот на формулирањето на препораките активно учествуваа претставници на професионалната и стручната јавност во Македонија, се очекува препораките за стандарди за ИКТ да бидат прифатени и применети во државната управа. Прифаќањето и доследната примена значајно ќе ја зголемат ефикасноста и ефективноста во работењето на државната управа, со што ќе се засилат напорите Македонија сигурно да прерасне во современа модерна држава, идна членка на ЕУ и НАТО.
Јазик: Македонски
Насоки за информациска сигурност
Опис: Воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општественото и деловното опкружување е базична претпоставка за функционирање на информатичкото општество. Од друга страна, заложбата за создавање на услугите и содржините базирани на ИКТ (Информатички и комуникациски технологии) е еден од основните предуслови за зголемување на квалитетот на животот, но и за фаќање чекор со глобалните трендови. Процесот за обезбедување сигурност на информацијата, врз база на нејзината точност, доверливост и достапност е основа за развој и за подобрување на севкупната бизнис клима, унапредување на деловниот амбиент, заштита на приватноста на граѓаните, но и за просперитет на општеството.
Јазик: Македонски
Упатство за употреба на OpenOffice.org
Опис: Во Упатството за употреба на OpenOffice.org се поместени упатства за најкористените апликации што се наоѓаат во склоп на канцеларискиот пакет и тоа: Writer, Calc, Impress и Base. Делото е објавено под лиценците ГНУ (GNU General Public License, version 2 or later), и Креативни заеднички содржини (Creative Commons Attribution License, version 2.0 or later), кои овозможуваат негова дистрибуција и надградба, односно менување, преведување и адаптација.
Јазик: Македонски
Отворен пристап - информативен документ
Опис: Интернетот им обезбеди на истражувачите да ги објават резултатите од своите истражувања да бидат достапни за сите во секое време. Ова се однесува на написи во списанија, без разлика дали нивната библиотека е претплатена на списанието во коешто се објавени написите, како и на други резултати од истражувања како што се конференциски документи, тези или извештаи од истражувања. Ова е познато како отворен пристап.
Јазик: Македонски
Wireless Networking in the Developing World
Опис: A practical guide to planning and building low-cost telecommunications infrastructure
Јазик: Англиски
Национална стратегија за развој на информатичко општество
Опис: Опис за националната стратегија за развој на информатичко општество.
Јазик: Македонски
е-Рајдер - упатство за почетници (на англиски)
Опис: е-Рајдер - упатство за почетници верзија бр.1
Јазик: Англиски
Doracak për [[wiki]]
Опис: Projekti për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë ka për qëllim ta plotësojë mungesën e informatave me rëndësi lokale – në shumë komuna në Maqedoni, për shembull, burimi i vetëm i informatave janë ueb-faqet e vetëqeverisjes lokale, të cilat rrallë azhurohen. Përveç kësaj, mungojnë ueb-hapësira për komunikim të përbashkët. Duke u nisur nga suksesi i enciklopedisë Wikipedia, si dhe i disa ueb-portaleve lokale (p.sh. Wikimanche), Fondacioni Metamorfozis dëshiron ta promovojë wiki-tekonologjinë si zgjidhje e lirë dhe efikase për këto probleme, dhe për këtë arsye e krijoi Wiki.mk, që përfshin vendosje të më shumë ueb-portaleve që janë në dispozicion të drejtpërdrejtë të komuniteteve lokale. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Wikimedia Maqedoni, e cila e ka marrë për obligim realizimin teknik dhe përgatitjet në terren, si dhe bashkëpunimin me organizata të tjera joqeveritare në nivel lokal.
Јазик: Албански
Прирачник за [[вики]]
Опис: Поаѓајќи од успехот на слободната енциклопедија Википедија, како и некои локални вики-портали (на пр. Wikimanche), Фондацијата Метаморфозис сака да ја промовира вики-технологијата како евтино и ефикасно решение за овие проблеми и поради тоа го создаде Wiki.mk, кој опфаќа поставување повеќе вики-портали непосредно достапни на локалните заедници.
Јазик: Македонски
SEO совети за блогери за застапување
Опис: Како да оптимизирате за пребарувачите за да го зголемите бројот на читатели и да влијаете врз повеќе луѓе.
Јазик: Македонски
Njohje me mediat e qyte tarë ve
Опис: Qëllimi i këtij udhëzuesi është të tregojë së çdokush që ka lidhje të Internetit mund të marrë pjesë në bashkëbisedimin e ri global. Kuptimi ynë për botën tani formohet jo vetëm nga gazetat dhe televizioni, por edhe nga njëri tjetri.
Јазик: Албански
Gjeobombardimi
Опис: Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google siç janë Google Maps dhe Google Earth. Tani ju mund t’i shihni videot tuaja me etiketë gjoegrafike brenda në Google Earth dhe Google Maps. Çdo video YouTube me etiketë gjeografike do të paraqitet kur shtresa për Youtube në Google Earth/Maps është e aktivizuar.
Јазик: Албански
Вовед во граѓанските медиуми
Опис: Водичот Вовед во граѓански медиуми нуди контекст и студии на случај, кои покажуваат како обичните граѓани од целиот свет се повеќе ги користат блоговите, подкастите, онлајн видеото и дигиталната фотографија за се да вклучат во непосредуваната конверзација, која ги надминува границите, културите и различните јазици.
Јазик: Македонски
Вкрстено објавување за застапување
Опис: Овој водич нуди краток вовед во користење на вкрстеното објавување при водење на онлајн кампања за застапување на некоја кауза. Во него се разгледуваат различни веб 2.0 алатки, прикажувајќи успешни примери каде вкрстеното објавување е користено за застапување. Водичот исто така ги содржи предностите и недостатоците на техниката на вкрстено објавување.
Јазик: Македонски
Геобомбардирање
Опис: Геобомбардирање е една од техниките кои може да се искористат со цел да се постигне поуспешно распространување на вашите YouTube видео кампањи преку апликациите на Google за мапирање, како што се Google Maps и Google Earth. Сега може да ги гледате вашите гео-тагирани видеа во Google Earth и Google Maps. Секое YouTube видео со гео-таг ќе биде прикажано кога YouTube слојот од Google Earth/Maps е вклучен.
Јазик: Македонски
Блогирај за кауза
Опис: Целта на водичот Блогирај за кауза! е да информира и инспирира. Водичот е создаден за да биде пристапен и практичен, давајќи им на активистите едноставни препораки за како да го користат блогот за да ја постигнат целта за нивната кауза.
Јазик: Македонски
WeGo Концепт за обуки во областа на е-власт
Опис: Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе пренесе знаење до целните земји. Сегашниот концепт е посветен на обука за е -власт кај националната и локалната администрација. Од една страна, целта на концептот на обуката е да им се помогне на вработените да се запознаат со главните аспекти на е -власт. Само способниот и информиран персонал може да ги внесе целите и придобивките од е -власта во администрацијата и пошироко. Од друга страна, специјалните експертски категории како што се раководителите на проектите за е-власт и развојните програмери имаат потреба од особено специфични насоки за имплементацијата и поврзувањето на специфичните компоненти на е -власт.
Јазик: Македонски
We-Go eGovernment Academies
Опис: We-Go Academies represent training and knowledge transfer concept that may be applied in various online and offline settings. As such they comprise of: Structured layout of knowledge localized to satisfy the needs of each of the participating WB countries (Curricula); Training and knowledge content (Courses, Lecture Notes, and Case Studies). This deliverable describes and delivers both the structure and the content of the prepared / planned e-Government trainings.
Јазик: Англиски
We-Go Academies - Executed Trainings
Опис: This deliverable reports on the status of training and knowledge transfer in other forms in the participating WB countries, Austria and Estonia, in the period between 1 Dec 2006 and 31 Nov 2007 plus suspension period (up to July 2008).
Јазик: Англиски
We-Go Interoperability Framework
Опис: The We-Go project aims at identifying the most recent interoperability status in Western Balkan Countries compared to the European Interoperability Framework guidelines and at developing recommendations of practical use when eGovernment services will be developed and deployed locally in order to achieve pan-European compliance. The deliverable describes in detail per Western Balkan Country – Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslavian Republic of Macedonia and Serbia - the status of interoperability for each relevant layer like technical, semantic and organisational as well as governance aspects. The compliance analysis provides the basis for concrete recommendations and for dissemination activities in order to address and to overcome the identified gaps and where actions are recommended to be taken.
Јазик: Англиски
We-Go Knowledge Net
Опис: The We-Go Knowledge Net community is established by identifying relevant eGovernment stakeholders in all Western Balkan Countries and organizing relevant activities with their participation. We-Go team participants actively contribute to this community, and the stakeholders can actively participate in sharing and communicating the knowledge about eGovernment services or in using the results of the We-Go Knowledge Net. To offer the initial content for the We-Go Knowledge Net, the We-Go team participants made a deep analysis of implementation levels of existing eGovernment services and collected information about realized EU services and finally matched them. The desk research is a just one delivery which describes this relevant information and is the basis for the initial data stored in the form of electronic representation on local We-Go web sites in all WBC or published on the ePractice.eu portal.
Јазик: Англиски