Marko Paloski


Институција:
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Видео курс за дигитална безбедност за професори
Опис: Краток видео курс за дигитална безбедност наменет за професори од основно и средно образование. Курсот е поделен на пет модули со различна тематика: дигитална безбедност, приватност, трансфер на податоци, сајбер насилство и дигитален отпечаток. Објаснете се концептите, последици и како би можеле да се заштитиме за секоја од горе наведени теми.
Јазик: Македонски
Прирачник за дигитална безбедност
Опис: Прирачник за дигитална безбедност за професори во основно и средно образование. Краток прирачник од 35 страни кој ги поминува основните теми на дигиталната безбедност и технологија која е неопходна да ја знаеме. Почнувајќи од основно концепти, лозинки, спам пораки, фишинг, злонамерен софтвер, интернет приватност, какви закани постојат за приватноста, трансфер на податоци, враќање на избришани податоци, сајбер насилство, сајбер малтретирање и вознемирување, дигитален отпечаток и др.
Јазик: Македонски
Прирачник за дигитална безбедност
Опис: Прирачник за дигитална безбедност за професори во основно и средно образование. Краток прирачник од 35 страни кој ги поминува основните теми на дигиталната безбедност и технологија која е неопходна да ја знаеме. Почнувајќи од основно концепти, лозинки, спам пораки, фишинг, злонамерен софтвер, интернет приватност, какви закани постојат за приватноста, трансфер на податоци, враќање на избришани податоци, сајбер насилство, сајбер малтретирање и вознемирување, дигитален отпечаток и др.
Јазик: Албански