Валентина Караѓуле Модева


Институција: ООУ „Ванчо Николески “ Лескоец
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Превенција и корекција на телесни деформитрти во сагитална рамнина (кифоза и лордоза ) - презентација
Опис: Наставен предмет: Физичко и здравствено образование.Преку видеа со вежби и фотографии ќе овозможиме превенција и корекција за телеснте деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)и ќе се научи кои се тие деформитети.На самиот крај од часот ќе се научи кои се добри ,а кои се лоши навики во стоење ,седење и одење.
Јазик: Македонски
Корективна гимнастика -Превенција и корекција на телесни деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)
Опис: Наставен предмет:Физичко и здравствено образовани и Спорт и спорски активноси.На овај час е обработена содржина од темата Корективна гимнастика со која освен што ќе се научи за телесните деформитети во сагитална рамнина (кифоз и лордоза),ќе се изведуваат вежби за превенција и корекција на деформитетите.Во завршнот дел од часот преку фотографија ќе се научат лошите навики при стоење,седење и движење и ќе се прикажат добрите навики кои треба да се практикуваат во секојдневниот живот.
Јазик: Македонски