Ивана Настовска


Институција: ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Видео час -Крушевска Република
Опис: Видео лекција намената за ученици од основно образование, за осмо одделение. На видеото е разработена наставната единица Крушевска Република.
Јазик: Македонски
Втора светска војна
Опис: Презентација во Power Point за Втора светска војна. Во презентацијата е креативно разработена наставната единица Втора светска војна за да можат учениците полесно да ја разберат.
Јазик: Македонски