Маја Атанасовска Спасеска


Институција: ООУ,, Рајко Жинзифов ,, Скопје
Лични сајтови:

Кратка биографија: Професор по одделенска настава, работно искуство 19 години
БАЈКА ЗА ЛЕБЕДОТ - ПОИМ ЗА БАЈКА
Опис: Презентацијата е наменета за запознавање на учениците со поимот бајка. Започнува со интерактиван игра со учениците , преку која полесно се доближуваме до целта на часот. Во презентацијата се додадени и слики аудио елементи и ресурси кои дополнително ги водат учениците кон совладување на целта на часот.
Јазик: Македонски
УПОТРЕБА НА ИТ АЛАТКА wordart generator
Опис: Овој ресурс има широка примена.Лесно е прифатлив и од учениците, а може да се применува во повеќе предмети и во сите делови од часот.
Јазик: Македонски
Кодирање математика/македонски
Опис: оваа активност е интегрирана со содржина од македонски јазик-пишување порака и математика - решавање задачи со изучени операции. Учениците треба да ги решат задачите а потоа според решението да ја најдат соодветната буква и да ја запишат . Кога сите задачи ке се решат се открива пораката.
Јазик: Македонски