Наташа Тодоровска


Институција: ООУ„Ѓорѓи Сугарев“-Битола
Лични сајтови:

Кратка биографија: Одделенски наставник сум 24 години.Во мојата професионална кариера сум одржала многу обуки и работилници:обучувач (помошник на советник од БРО)за новите наставни програми по математика(Кембриџ) од прво до петто и регионален обучувач по Математика со размилсување.Сега бев обучувач за новата образовна платформа за далечинско учење на МОН во моето училиште.Снимив 11 часа за ЕДУино за прво,второ и петто одделение.Обучувач за Toolkid,Zelen paket Junior. Ирзаботувам различни работни листови,тестови,постери презентации и истите ги поделувам отворено во сите групи со наставници. Сметам дека сите треба да соработуваме за да создадеме една квалитетна база со ресурси во интерес на нашето образование.
Вежби со изучените печатну букви од А до Ѓ
Опис: Учениците преку Power point prezentacija полесно да ги совладаат изучените укви и да ги препознаваат на различни позиции во зборот
Јазик: Македонски
Стратегии за собирање-компензација
Опис: Да им се овозможи на учениците на полесен начин да го разберат и совладаат собирањето на броеви со бројот 9 и 19.
Јазик: Македонски
Видови линии-големи печатни букви
Опис: Интерактивен работен лист за препознавање на сите видови линии кои се елементи на печатните букви од кирилицата
Јазик: Македонски
Да научиме да читаме-Буквар
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и прилагодени за оценување на совладансота на читањето на учениците од второ одделение.
Јазик: Македонски
Букварка за второ одделение
Опис: Со помош на стихови и гатанки учениците полесно да ги совладаат буквите од македонската азбука
Јазик: Македонски
Букварка за второ одделение
Опис: Интерактивен линк за слушање и меморирање на песна или гатанка и вежбање на пишување на печатни букви
Јазик: Македонски
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ученик.Потоа следува и работен дел за анализа на делото
Јазик: Македонски
Картички со броеви и картички со слики до 20
Опис: Учениците да можат полесно да ги совладаат броевите до 20 и да одредуваат точно количество
Јазик: Македонски
Каде се наоѓа буквата?-почеток,средина или на крај од зборот
Опис: Учениците да можат да ја одредат местоположбата на буквата во дадени зборови и да увежбуваат пишување на големата печатна буква
Јазик: Македонски
31 постер за 31 буква од азбуката
Опис: Секој постер служи за визуелизација при изучување на големата и малата печатна буква.Сите слики се избирани да бидат интерсени за учениците и полесно да можат да ги опишуваат .
Јазик: Македонски
Текстуални задачи со собирање и одземање
Опис: Со помош на презентацијата учениците од второ одделеие да се вовоедат во поставување на едноставни текстуални задачи
Јазик: Македонски