Aleksandra Andonoska


Институција:
Лични сајтови:
http://nasataucilnica.weebly.com/
Кратка биографија:
„Раскази“ - Л.Н.Толстој, обработка на лектира
Опис: Prezi - презентацијата овозможува часот да биде динамичен и поинтересен за учениците. Внесените слики, цртани филмови и текстот се прилагодени на возраста на учениците, па тие активно се вклучуваат со свои коментари во текот на презентирањето.Добро е да се користи проектор за сите ученици истовремено да ја следат презентацијата. Со помош на сликите во презентацијата ги прераскажуваат басните и расказите од книгата. Потоа се дискутира за поуката што може да се извлече од расказот и се прикажува слајдот на кој е напишана. Еден ученик, ја чита поуката или карактеристиките на ликот и го објаснува напишаното со свои зборови .
Јазик: Македонски
Топење - второ одделение, час 27
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ. Направена со користење на линковите дадени во Упатството за планирање на наставата.
Јазик: Македонски
Струјно коло
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ. Направена со користење на линковите дадени во Упатството за планирање на наставата.
Јазик: Македонски
Оптички илузии
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ. Направена со користење на линковите дадени во Упатството за планирање на наставата.
Јазик: Македонски