Libra mësimorë elektronikë

e-ucebnici.mk është bibliotekë digjitale për ruajtjen, kërkimin dhe shfletimin e librave mësimorë elektronikë të dedikuar për nxënës të shkkolave fillore dhe të mesme, si dhe arsimtarët dhe prindërit e tyre. Në listën e librave mësimorë që janë në dispozicion ka 127 ekzemplarë të librave prej klasës së parë deri në klasën e tetë, në gjuhën maqedone, shqipe, serbe dhe turke. Librat mësimorë mund të shkarkohen në formatin PDF dhe mund të përshtaten në mënyrë të lehtë për përdorim dhe shtypje.