E-uciliste

Е-uciliste.com është projekt i Vllatko Butleskit, arsimtar në shkollën e mesme elektro-makinerike “Riste Risteski  – Riçko” në Prilep. Me ndihmën e nxënësve të tij, ky grup e mirëmban një ueb-faqe në të cilën nxënësit mund të gjejnë materiale mësimore, doracakë, informata të ndryshme ndihmëse dhe mund të zgjidhin teste për t’i kontrolluar njohuritë e tyre (për shfrytëzimin e materialeve, duhet patjetër të regjistroheni). Projekti është zhvilluar nën licencat e Creative Commons – mund të shpërndash, vetëm se duhet ta theksosh burimin. Një pjesë e madhe e përmbajtjeve arsimore të kësaj ueb-faqeje është gjeneruar nga vetë nxënësit: