Metoda, udhëzime dhe shembuj të RHA-ve në botë

Në suaza botërore, zbatimi i RHA-ve dhe lehtësimi i qasjes deri te materialet arsimore bëhet në mënyra të ndryshme, mirëpo si më efikase tregohen ato metoda të cilat i shfrytëzojnë në mënyrë të koordinuar përfitimet që i ofrojnë teknologjitë e reja dhe interneti, të kombinuara me lidhjen e individëve dhe grupeve të veçanta në rrjete onlajn. Kjo, gjithsesi e lehtëson bashkëpunimin dhe këmbimin e përvojave, materialeve dhe ideve. Njëra nga metodat aktuale më efektive është edhe zhvillimi i softuerit pa pagesë, i cili mundëson zbatim në mësim dhe në fusha të ndryshme shkencore. [Read more…]

Metoda, udhëzime dhe shembuj të RHA-ve në Maqedoni

Për Maqedoninë, RHA-të nuk janë diçka e huaj, ashtu si idetë për qasje të lirë (Open Access). Siç tregojnë analizat, shihet se ka nevojë për një koordinim më të mirë ndërmjet vetë aktiviteteve, intensifikim të disave prej tyre, si dhe përmirësim të disa fazave për zhvillim të RHA-ve që janë realizuar. [Read more…]