ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ТЕХНИКИ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематско повторување преку експерименти
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Прашања од Природни науки за трето одд. тема материјали
Област: Природни науки
Постери од спроведени активности
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Разни содржини од едукативни активности
Област: Друга
Мојот дом
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Содржини од темите: Семејство, домакинство, општество
Област: Општествени науки
Снежни радости
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Интегриран час физичко и македонски
Област: Друга
Проект Добивање на природни бои
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Добивање на природни бои од разни треви
Област: Природни науки
Презентација - Занимливи задачи
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Занимливи логички задачи
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: квизот е со прашања од јазик со дадени одговори од кои еден е точен за утврдување и проверување на изучените ...
Област: Природни науки
Техничко образование
Прикачен од: Илчо Ценев
Опис: Промовирање на наставата по ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, споделување на позитивни искуства во наставата ,размена ...
Област: Технички науки
МАТЕМАТИКА
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Веб страна која ја градам за моите ученици, но и заедно со нив - изобилува со интерактивни материјали кои ...
Област: Природни науки
„Учи математика“
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната ...
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на фигура
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на точка и отсечка
Област: Природни науки
Користење на wiki при рефлексијата и самооценувањето на учениците
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Како може да се користат вики страниците и poll-daddy.com
Област: Друга
Светски чуда (конструкции)
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за светските чуда од конструкции -Ајфелова Кула, Светски саем , Сиднејската опера, мостови - ...
Област: Технички науки
Ерозија, поплави,земјотреси
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација од Применета географија - (статистика, ерозија, ерозија на почвата во РМ, поплави - вовед , видови ...
Област: Природни науки
Метали и легури
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за метали и легури (мерење и контрола,универзално подвижно мерило,примена на ...
Област: Технички науки
Архитектура
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за архитектура - (што е архитектура, потекло на архитектурата, античка, азиска, исламска, ...
Област: Технички науки
Здрава храна
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за здрава храна (што е здрава храна, принципи на правилната исхрана, совети за здрава ...
Област: Природни науки
Компјутери (сметачи)
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Компјутери“ ( историјат, видови компјутери,работни единици, компоненти, надворешни ...
Област: Технички науки
Вода
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Вода“ (вовед, важноста на водата за живот, состојби на водата, океан-море-езеро, извор - ...
Област: Природни науки
Сообраќај
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за сообраќај (видови сообраќај, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација, правила ...
Област: Технички науки
Термални извори и природни езера
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за термални извори и природни езера во РМ со статистички податоци и фотографии.
Област: Природни науки
Фејсбук страница на Весела училница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Страната содржи материјали и содржини за одделенска настава по различни предмети (наставни листови, ...
Област: Друга
Еколошка веб-страница - Еко плочка
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Еколошка Web - страна со едукативни еколошки содржини
Област: Природни науки
Весела училница - веб-страница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Web - страна со едукативни содржини, дневни подготовки, изготовки од ученици, работни листови и др.
Област: Природни науки
Креативна техника - АКРОСТИХ
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по македонски јазик
Област: Друга
Граматички вежби
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - македонски јазик за V одделение
Област: Друга
2D форми - круг, правоаголник, квадрат, триаголник
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Внатре - надвор, прави и криви линии
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист за проверка на знаења по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 9
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Внатре - надвор
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 6
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броевите 2 и 4
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист математика за I одделение
Област: Природни науки
Десетки и единици до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броеви до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - броеви до 20 за I одделение
Област: Природни науки
Наставен лист
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: По математика за I одделение - парови броеви
Област: Природни науки
За секого по нешто
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Публикации
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да учиме заедно, едни од други и едни со други. ФБ страница за размена на материјали и искуства.
Област: Природни науки
Како се прави блог?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следете ги упатствата и направете сопствен блог
Област: Природни науки
КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следи ги упатствата и направи своја интернет - страница (веб-сајт).
Област: Природни науки
Броење до 10 - прво одд.
Прикачен од: Светлана Бобевска
Опис: Учениците со разновидни стратегии бројат до 10 напред и назад, с езапознаваат со поимот број,и одредуваат ...
Област: Природни науки
Периферни уреди
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на периферните единици на компјутерот за 6 одделение
Област: Технички науки
Единици за меморирање
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на уредите за трајно меморирање на податоци во компјутерот.
Област: Технички науки
Трка на плажа
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација која се користи при квиз натпревар помеѓу групи ученици во одделението. Секој точен одговор го ...
Област: Друга
Игри за „Слободни часови“
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Овие игри се добри кога атмосферата во училницата е падната. кога има потреба учениците малку да се ...
Област: Друга
Games and workshops manual
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Овој учебник е одличен за работа на час. Голем дел од работилниците можат да се адаптираат и да се искористат ...
Област: Друга
Пребарување на интернет
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за 6 одделение за тоа како се пребарува по интернет
Област: Технички науки
Компјутерски вируси
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за компјутерски вируси за 6 одделение
Област: Технички науки
Компјутерски мрежи
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за компјутерски и нивните карактеристики - наменета за ученици од основното образование
Област: Технички науки
Недела на информатиката
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Промовирање на информатиката помеѓу учениците во училиштата Зголемување на интересот на учениците за ...
Област: Технички науки
Иновации - основно образование
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Веб сајт како помагало за предметот Иновации во основното образование
Област: Друга
Басна Мравката и штурецот
Прикачен од: djurdjicabatalakova
Опис: Цели и задачи на часот: Сe оспособуваат за тематско-идејна анализа, план на текстот, анализа на ликовите ...
Област: Друга
Оптички илузии
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Струјно коло
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Топење - второ одделение, час 27
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
„Раскази“ - Л.Н.Толстој, обработка на лектира
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Prezi - презентацијата овозможува часот да биде динамичен и поинтересен за учениците. Внесените слики, цртани ...
Област: Друга
Анализа на домените од второ и трето ниво во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Овој документ ги презентира најважните резултати од анализата на македонски домени, со состојба од 1 јануари ...
Област: Општествени науки
Анализа на состојбата со е-отпадот во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Во Македонија беа спроведени истражувања со цел да се обезбеди првична процена на законската и ...
Област: Општествени науки
Policy Brief: Отпад од електронска и електрична опрема
Прикачен од: Tamara
Опис: Фодацијата Метаморфозис како дел од своите напори за правилно третирање на е-отпад, застапува и лобира за ...
Област: Општествени науки
Студија: Обврски, очекувања и предизвици при справување со е-отпад
Прикачен од: Tamara
Опис: Фодацијата Метаморфозис како дел од своите напори за правилно третирање на е-отпад, застапува и лобира за ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за управување со е-отпад
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот им овозможува на носителите на одлуки и НВОи, организатори на кампањи за поеколошка електроника и ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување (кратка верзија)
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот содржи информации и алатки кои ќе им овозможат на чинителите од граѓанскиот сектор да направат ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување (долга верзија)
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот содржи информации и алатки кои ќе им овозможат на чинителите од граѓанскиот сектор да направат ...
Област: Општествени науки
Citizens’ Perception and Attitudes Towards E–Waste in Republic of Macedonia
Прикачен од: Tamara
Опис: Research was conducted in Macedonia in order to provide a preliminary assessment of the legal and institutional framework, identify existing practices for e-waste management, but most importantly to ...
Област: Општествени науки
Анализа на јазот во имплементацијата на е-владеење во регионот на Западен Балкан
Прикачен од: Tamara
Опис: Анализа на јазот во имплементацијата на е-владеење во регионот на Западен Балкан (март 2006) од проф. д-р Марјан ...
Област: Општествени науки
Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Област: Општествени науки
Извештај за приватност и човекови права во Македонија, 2007
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај за Македонија, вклучен во Меѓународното истражување за законите за приватност и случувањата - ...
Област: Општествени науки
Анализа на состојбата со е-учењето во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Моделите на координација и интеграција на активностите треба да бидат насочени и кон самите корисници ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.5: Безбедно на интернет (второ издание)
Прикачен од: Tamara
Опис: Безбедност на децата на интернет: како возрасните можат да им помогнат на децата во заштитата од ...
Област: Општествени науки
ИКТ водич бр. 7: Отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Седмиот „Водич за ИКТ“ на Метаморфозис е за сите, бидејќи секој што сака да учи и да стекнува нови знаења ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.5: Безбедно на интернет
Прикачен од: Tamara
Опис: Безбедност на децата на интернет: како возрасните можат да им помогнат на децата во заштитата од ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 9 – Право на говор не е право на говор на омраза
Прикачен од: Tamara
Опис: „Право на говор не е право на говор на омраза“, е брошурата за средношколци која како деветти водич за ИКТ на ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.10: Говор на омраза на интернет
Прикачен од: Tamara
Опис: Десеттиот Водич за ИКТ на Метаморфозис е наменет за сите оние коишто сакаат да стекнат основни знаења за ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 8 – Како да си ја заштитиме приватноста на Фејсбук?
Прикачен од: Tamara
Опис: Осмиот „Водич за ИКТ“ на „Метаморфозис“ е наменет за сите корисници на Фејсбук, без разлика на начинот и ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 6: Како до Политика за приватност? (второ издание)
Прикачен од: Tamara
Опис: Шестиот водич за ИКТ на Метаморфозис е подготвен во тесна соработка со Дирекцијата за заштита на личните ...
Област: Општествени науки
Прирачник „е-Бонтонˮ
Прикачен од: Tamara
Опис: Правила за добро однесување во електронската комуникација и подигнување на јавната свест за начинот на кој ...
Област: Општествени науки
Отворен пристап
Прикачен од: Tamara
Опис: „Отворениот пристап претставува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич Бр. 1 – Кој владее со интернетот, што е ИКАНН?
Прикачен од: Tamara
Опис: Ова е првиот во серијата кратки документи за различните аспекти на ИКТ и информатичкото општество. Водичот е ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.4: Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот е наменет за сите кои сакаат да стекнат основни знаења за безбедноста на информациите. Подготвен е ...
Област: Општествени науки
Приватноста како основно човеково право
Прикачен од: Tamara
Опис: „На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на ...
Област: Општествени науки
Онлајн активизам – Социјални медиуми за демократија
Прикачен од: Tamara
Опис: Водич за онлајн активизам.
Област: Општествени науки
Користење на новите медиуми од кандидатите за изборите 2009
Прикачен од: Tamara
Опис: Фондацијата „Метаморфозис“ спроведе истражување и анализа на веб-сајтовите и користењето на социјалните ...
Област: Општествени науки
Мини-истражување за навиките на интернет кај децата
Прикачен од: Tamara
Опис: По повод Денот на побезбеден интернет, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа настан на тема ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Област: Општествени науки
Мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернет и социјални медиуми
Прикачен од: Tamara
Опис: Во тек на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот ...
Област: Општествени науки
Истражување за навиките на интернет кај децата
Прикачен од: Tamara
Опис: Во рамките на проектот „Приватност на интернет на лесен начин“ на Фондацијата Метаморфозис, во јуни 2011 ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија“
Област: Општествени науки
Предизвици и пречки: Користење на слободен софтвер во локалните самоуправи во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Истражувањето спроведено во 14 општини во Македонија ги покажува предизвиците и пречките за користење на ...
Област: Технички науки
Употребата на компјутери и интернет во образовниот систем на РМ
Прикачен од: Tamara
Опис: Анализа на контекстот на досегашната компјутеризацијата и дигитализацијата на образованието (сите јавно ...
Област: Општествени науки
Студија за јавна политика: Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност
Прикачен од: Tamara
Опис: Целта на оваа студија за јавни политики е да се испита тековното ниво на користењена веб-локациите на ...
Област: Општествени науки
Наставничко портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Web Sajt
Област: Природни науки
Предавање: Религиски континуитети на територијата на Македонија – од неолитот до 21 век
Прикачен од: Tamara
Опис: На 20 февруари, со почеток во 19:00 часот во City Hall, се одржа предавањето „Религиски континуитети на територијата ...
Област: Општествени науки
Е-математика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помош при совладување математички вештини
Област: Природни науки
https://www.facebook.com/GrandmasGames
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma's games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma's games ...
Област: Природни науки
Grandmas Games (Бабини игри)
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma\'s games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma\'s games which would ...
Област: Природни науки
Научи информатика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помагало за часовите по информатика
Област: Технички науки
Блог - Изворче
Прикачен од: Tamara
Опис: На овој блог ќе најдете презентации, наставни листови, линкови до едукативни игри, линкови до други блогови, ...
Област: Друга
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 163 прашања
Област: Природни науки
Кратко видео - Декларација за отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Кратко информативно видео за Декларацијата за отворени образовни ресурси на Македонија. Поддржете ја ...
Област: Друга
Електрични и магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
What is Glogster EDU
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Glogster EDU is the leading global education platform for the creative expression of knowledge and skills in the classroom and beyond. We empower educators and students with the technology to create ...
Област: Природни науки
Годишни времиња
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Најчеста забуна во врска со годишните времиња е од кога Земјата ке се приближи до сонцето, тогаш е лето, а ...
Област: Природни науки
Tест по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: за VIII деветолетка - тема 1.
Област: Природни науки
GLOBE iN MacedoniA
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Премногу корисен проект, неподржан од никого, на тема - ЕКОЛОГИЈА
Област: Природни науки
Електроскоп
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Изработка на електроскоп
Област: Природни науки
Вежби по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што научивме во седмо одделение?
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
Грбот на Република Македонија – тема за дилема
Прикачен од: Tamara
Опис: Предавање на тема „Грбот на Република Македонија – тема за дилема“ организирано од Центарот за научни ...
Област: Општествени науки
Светското наследство во рацете на младите
Прикачен од: Tamara
Опис: Образовно наставно помагало со упатство за наставници
Област: Друга
Публикации на УНЕСКО
Прикачен од: Tamara
Опис: Разновидни публикации за Светско културно наследство, како дневници, брошури, книги, прирачници, извештаи, ...
Област: Друга
Новинарски лекции од Сервисот за проверка на факти од медиумите
Прикачен од: Филип Стојановски
Опис: Новинарските лекции се едукативни текстови преку кои искусни новинари објаснуваат прашања поврзани со ...
Област: Друга
Интересни едукативни факти преточени во 27 цртежи
Прикачен од: Tamara
Опис: На 21 и 22 октомври, 20-тина деца на две едукативни ликовни работилници организирани од Метаморфозис, за време ...
Област: Друга
Новинарски лекции
Прикачен од: Tamara
Опис: Овие новинарски лекции се изработени во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во ...
Област: Општествени науки
домашни животни
Прикачен од: Живко Петровски
Опис: за ЗПО
Област: Природни науки
Дигитални содржини по информатика, англиски јазик и математика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: ННа овој веб сајт има поставено интерактивни дигитални содржини изработени во Excel со цел користење во ...
Област: Друга
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по ...
Област: Природни науки
Кратко едукативно видео „Правопис“
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко едукативно видео за промоција на знаењето и слободната достапност на образовни ресурси на интернет
Област: Друга
Хемија - 7 одделение (1 полугодие)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи по хемија за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Упатство за употреба на OpenOffice.org
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Во Упатството за употреба на OpenOffice.org се поместени упатства за најкористените апликации што се наоѓаат во ...
Област: Технички науки
Сајбернасилство... и тоа е насилство!
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошура која зборува за тоа што е сајбернасилство, примери за истото и како да го спречиме.
Област: Технички науки
Знаци и броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Работилница: Од цртежи до знаци и броеви. Од историја на математика...
Област: Општествени науки
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации
Област: Природни науки
Полугодишен тест на знаењата по физика за 8 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што и колку научивме?
Област: Природни науки
Zbatimi i TIK ne mesim
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Zbatimi i Power Point ne mesim gjate prezantimit.
Област: Природни науки
Вежба по биологија: Исхрана кај организмите
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Преку четирите фази на учење претставена е вежбата по биологија: Исхрана кај организмите.
Област: Природни науки
Истражувања по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Подготовка за наставен час.
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања на темата електрицитет.
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема движење и сили.
Област: Природни науки
Тематско повторување - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Повеќе искенирани тестови за тематско повторување за електромагнетни појави.
Област: Природни науки
Тест по физика за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VIII одделение.
Област: Природни науки
Тест по физика за VII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VII одделение.
Област: Природни науки
Еколошко движење на Никола Тесла
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Информативен текст за еколошкото движење на Никола Тесла, со извадоци од повеќе книги за Никола Тесла.
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за 7 одделение. Начинот на бодирање и оценување се превземени од Кенгур.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Оценување по физика и хемија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Критериуми за оценување по физика и хемија
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është një prezantim i mësimit të teoremës së Piatgorës në klasën e VII si dhe zbatimi i Power Pointit në mësim.
Област: Природни науки
Veb faqja ime
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është veb faqja ime personale ku mund të gjeni planporgramet nga lënda e matematikës për arsimin fillor si dhe disa punime për sa i përket matematikës.
Област: Природни науки
Тутун
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за тутунот, низ историја...
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за осмо одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Осцилации, бранови и звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи поврзани со осцилациите, брановите и звукот.
Област: Природни науки
Геометриска оптика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема геометриска оптика. Провери колку си научил.
Област: Природни науки
Тематски тест: Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематски тест: Движење и сили, за 7 одделение
Област: Природни науки
Ѕвезда Големомечковска
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за ѕвездите
Област: Природни науки
Доброзрнка Клеткова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Јадро и Митохондрија Клетковски
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Јадро и митохондрија
Област: Природни науки
Европска приватност и човекови права 2010 (на англиски)
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: “European Privacy and Human Rights (EPHR) 2010“ is a report published by Privacy International, EPIC, and the Center for Media and Communications Studies (CMSC) of the Central European ...
Област: Општествени науки
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошурата „Ти одлучуваш..“ е наменета за младата популација, поточно тинејџерите, и содржи многу корисни ...
Област: Општествени науки
Macedonia Online Privacy in 2009 Report Draft
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Report on privacy and related digital rights compiled as part of Online Privacy Initiative (OPI) project, implemented by Metamorphosis Foundation with co-financing by the Open Society Institute ...
Област: Општествени науки
Comic book "Under surveillance"
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The Comic book "Under surveillance" is produced as an information and awareness tool for young adults. Synopsis: In an unspecified European city, a group of young people works, studies, travels, ...
Област: Општествени науки
Bande dessinee "Sous Surveillance"
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Comic book "Under surveillance" is produced as an information and awareness tool for young adults. Synopsis: In an unspecified European city, a group of young people works, studies, travels, ...
Област: Општествени науки
Njohje me mediat e qyte tarë ve
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Qëllimi i këtij udhëzuesi është të tregojë së çdokush që ka lidhje të Internetit mund të marrë pjesë në bashkëbisedimin e ri global. Kuptimi ynë për botën tani formohet jo vetëm ...
Област: Општествени науки
Програма за работа - Актив на јазичари
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Годишна програма за учебната 2012/2013 година. Во Активот се наставниците по македонски јазик, англиски јазик и ...
Област: Општествени науки
Вежби и наставни ливчиња по македонски јазик
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Вежби, листа за самооценување, наставни листови, тестови.
Област: Општествени науки
Програма за работа на драмска секција
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Програма за работа на драмската секција за учебната 2012/2013 година.
Област: Општествени науки
Условни реченици низ македонските суеверија (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во условните реченици со можен услов низ некои македонски суеверија.
Област: Општествени науки
Групи на храна (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Област: Општествени науки
Сариса Фалангова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за сарисата на македонската фаланга.
Област: Општествени науки
Белата Куќа (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Претседателот Барак Обама раскажува за неговиот дом и собите кои ги има таму.
Област: Општествени науки
Дневни рутини (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за дневните рутини на луѓето.
Област: Општествени науки
Позитивна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за позитивната форма на сегашно просто време
Област: Општествени науки
Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Област: Општествени науки
Зборовен пентатлон (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Инструкции за играта зборовен пентатлон.
Област: Општествени науки
Verb Relay Race
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Глаголска штафета
Област: Општествени науки
Code Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игра
Област: Општествени науки
The First Thanksgiving
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за првиот Ден на благодарноста
Област: Општествени науки
Present Simple Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Could / Couldn’t
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Adverbs of Manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со прилози за начин
Област: Општествени науки
Countable and Uncountable nouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со бројливи и небројливи именки
Област: Општествени науки
Future Simple Tense
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за час
Област: Општествени науки
Can Can’t Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење
Област: Општествени науки
Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Potterian Relative Pronouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Поврзи ги речениците со релативна заменка.
Област: Општествени науки
Christmas Activities
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Agatha Christie\'s Mystery Solved
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба за Past Continuous.
Област: Општествени науки
Past Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење.
Област: Општествени науки
Meet my pets
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење.
Област: Општествени науки
Mondays
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност
Област: Општествени науки
Love story in an honest manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во прилози за начин
Област: Општествени науки
Healthy Food Project
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Проект за здрава храна
Област: Општествени науки
Seven wonders of the ancient world
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
Dion from Bidyadanga
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Активности за учење.
Област: Општествени науки
The Indian Summer Festival
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Информации за фестивалот Индиско лето.
Област: Општествени науки
The First Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Jamie Oliver Twitter Test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Food test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик
Област: Општествени науки
Christmas test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Halloween test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Harry Potter test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Pirate revision book
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Either, too
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Have got / has got
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик за VIIII одделение
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Пасив
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Презентација за учење на пасив.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за Present Simple.
Област: Општествени науки
Индиректен говор
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Едукативна презентација на Prezi за индиректниот говор на англиски јазик.
Област: Општествени науки
Денари
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко анимирано видео за македонските пари
Област: Општествени науки
Презентација за запознавање со ООР наменета за ученици и студенти
Прикачен од: Tamara
Опис: Презентација за запознавање со отворените образовни ресурси наменета за ученици и студенти
Област: Општествени науки
Презентација за запознавање со ООР намeнета за наставници и професори
Прикачен од: Tamara
Опис: Презентација за запознавање со отворени образовни ресурси намeнета за наставници и професори
Област: Општествени науки
Како да си ја заштитиме приватноста на Twitter?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Twitter.
Област: Технички науки
Open Access - Briefing Paper
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The World Wide Web has provided the means for researchers to make their research results available to anyone, anywhere, at any time. This applies to journal articles regardless of whether or not ...
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на YouTube?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на YouTube.
Област: Технички науки
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет на Албански јазик.
Област: Технички науки
Blogo për një kauzë!
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç ...
Област: Технички науки
Bloget
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: 1. Ç’ËSHTË BLOGU Ç’është në të vërtetë blogu? Disa karakteristika kryesore (boksi) Blogosfera Bloget – paraardhëse e mediumeve të reja Llojet e blogeve 2. HISTORIATI Bloget e para ...
Област: Технички науки
National policy for information society
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Description of the National policy for information society
Област: Технички науки
Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzues për menaxhim
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Ky udhëzues u ofron krijuesve të politikave dhe OJQ-ve që angazhohen për pajisje elektrike ekologjike, një pasqyrë të kërkesave që duhen plotësuar për të pasur një menaxhim të sigurt ...
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin.
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на e-mail?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитите приватноста на e-mail.
Област: Технички науки
Прирачник за Едубунту Линукс: Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Edubuntu Linux е слободен оперативен систем базиран на Ubuntu Linux. Тој стандардно доаѓа со работната околина GNOME која ...
Област: Технички науки
Препораки за стандарди за ИКТ во државната управа
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Оваа публикација ги претставува препораките за стандарди за ИКТ за интер и интракомуникација во државната ...
Област: Технички науки
Насоки за информациска сигурност
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општественото и деловното ...
Област: Технички науки
Отворен пристап - информативен документ
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Интернетот им обезбеди на истражувачите да ги објават резултатите од своите истражувања да бидат достапни ...
Област: Технички науки
Wireless Networking in the Developing World
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: A practical guide to planning and building low-cost telecommunications infrastructure
Област: Технички науки
Национална стратегија за развој на информатичко општество
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Опис за националната стратегија за развој на информатичко општество.
Област: Технички науки
е-Рајдер - упатство за почетници (на англиски)
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: е-Рајдер - упатство за почетници верзија бр.1
Област: Технички науки
Doracak për [[wiki]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Projekti për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë ka për qëllim ta plotësojë mungesën e informatave me rëndësi lokale – në shumë ...
Област: Технички науки
Прирачник за [[вики]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Поаѓајќи од успехот на слободната енциклопедија Википедија, како и некои локални вики-портали (на пр. Wikimanche), ...
Област: Технички науки
SEO совети за блогери за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Како да оптимизирате за пребарувачите за да го зголемите бројот на читатели и да влијаете врз повеќе луѓе.
Област: Технички науки
Gjeobombardimi
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google ...
Област: Технички науки
Вовед во граѓанските медиуми
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Водичот Вовед во граѓански медиуми нуди контекст и студии на случај, кои покажуваат како обичните граѓани од ...
Област: Технички науки
Вкрстено објавување за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Овој водич нуди краток вовед во користење на вкрстеното објавување при водење на онлајн кампања за ...
Област: Технички науки
Геобомбардирање
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Геобомбардирање е една од техниките кои може да се искористат со цел да се постигне поуспешно ...
Област: Технички науки
Блогирај за кауза
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на водичот Блогирај за кауза! е да информира и инспирира. Водичот е создаден за да биде пристапен и ...
Област: Технички науки
WeGo Концепт за обуки во областа на е-власт
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе пренесе знаење до целните ...
Област: Технички науки
We-Go eGovernment Academies
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: We-Go Academies represent training and knowledge transfer concept that may be applied in various online and offline settings. As such they comprise of: Structured layout of knowledge localized to ...
Област: Технички науки
We-Go Academies - Executed Trainings
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: This deliverable reports on the status of training and knowledge transfer in other forms in the participating WB countries, Austria and Estonia, in the period between 1 Dec 2006 and 31 Nov 2007 plus ...
Област: Технички науки
We-Go Interoperability Framework
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go project aims at identifying the most recent interoperability status in Western Balkan Countries compared to the European Interoperability Framework guidelines and at developing ...
Област: Технички науки
We-Go Knowledge Net
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go Knowledge Net community is established by identifying relevant eGovernment stakeholders in all Western Balkan Countries and organizing relevant activities with their participation. We-Go ...
Област: Технички науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 66 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>