ДНЕВНИК ОД УЧЕБНАТА 2016/2017
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ажурирање на сработените активности и постигнатиот успех.
Област: Природни науки
ЕКОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
СТРУЕН КРУГ КАКО АЛАТКА ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВЦИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ - Аида Петровска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивен STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
СВЕТЛИНА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОЗТЕР
Област: Природни науки
ЕЛЕКТРИЦИТЕТ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
Презентации - зависносложени реченици
Прикачен од: Валентина Петрова
Опис: Плејлиста на YouTube наменете за појаснување и разработување на различните видови зависносложени реченици.
Област: Друга
ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА РАЗМЕР
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за воведување на размер
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese kl. II MATEMATIKË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Detyra kontrolluese
Област: Природни науки
Fletë pune kl. e dytë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
Fletë pune-gjysma dhe çereku
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Nje e dyta dhe nje e katerta
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА ДРОПКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Област: Природни науки
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ НА БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео наменето за учениците од оддаленска настава.
Област: Природни науки
Thyesat
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Lojra matematikore on-line me thyesa
Област: Природни науки
Ekuacionet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Ekuacionet grafike
Област: Природни науки
Fletë pune-ditët,javët,muajt dhe vitet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë-plan-program Kembrixh
Област: Природни науки
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>