Живо - неживо
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Игра за живо-неживо со влечење на слики
Област: Природни науки
,,Права на децата,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно-забавна работилница за проверка и дополнување на стекнатите знаења на учениците за правата на ...
Област: Природни науки
Каде се наоѓа буквата?-почеток,средина или на крај од зборот
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат да ја одредат местоположбата на буквата во дадени зборови и да увежбуваат пишување на ...
Област: Општествени науки
Картички со броеви и картички со слики до 20
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат полесно да ги совладаат броевите до 20 и да одредуваат точно количество
Област: Природни науки
Стратегии за собирање-компензација
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Да им се овозможи на учениците на полесен начин да го разберат и совладаат собирањето на броеви со бројот 9 и ...
Област: Природни науки
Вежби со изучените печатну букви од А до Ѓ
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците преку Power point prezentacija полесно да ги совладаат изучените укви и да ги препознаваат на различни ...
Област: Општествени науки
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ...
Област: Општествени науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен линк за слушање и меморирање на песна или гатанка и вежбање на пишување на печатни букви
Област: Природни науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Со помош на стихови и гатанки учениците полесно да ги совладаат буквите од македонската азбука
Област: Природни науки
Да научиме да читаме-Буквар
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и ...
Област: Општествени науки
Видови линии-големи печатни букви
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен работен лист за препознавање на сите видови линии кои се елементи на печатните букви од ...
Област: Општествени науки
Звуци
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Игра за препознавање на звуците
Област: Друга
Квиз за собирање и одземање до 10
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Квиз за прво одделение по математика за собирање и одземање до 10
Област: Друга
Пепелашка
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Квиз за прво одделение во kahoot за Пепелашка
Област: Друга
Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Област: Друга
Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Област: Друга
Убавините на нашата таковина
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за убавините на нашата татковина
Област: Друга
Професии
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за професии за прво одделение општество
Област: Друга
Тематско планирање 19.04-10.06.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за сообраќај
Област: Друга
Тематско планирање 21.01-16.04.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за Мојот дом и Место на живеење
Област: Друга
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>