Еко плакат
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Обработка на „Еко песна“ и изработка на плакат
Област: Друга
Драматизација за Нова година
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Новогодишна драматизација Ликови - пет девојчиња и четири момчиња
Област: Друга
Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
Pet Buster - Unit 8 (Peaceful People)
Прикачен од: Ивана Банчоковска
Опис: Презентацијата е во вид на предавање. Поттикнува дискусија и се обработува обилен вокабулар на оваа тема ...
Област: Друга
Портфолио Семантис
Прикачен од: Елена Николовска
Опис: Почнувајќи од 2011 година, професор Николовска активно се вклучува во меѓународни проекти на француски јазик ...
Област: Друга
Презентација на обработена лектира
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во склоп на развојната активност од Заедницата за учење, учениците од V-3 одделение изработија сопствена ИКТ ...
Област: Друга
MИО
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Мултиетничка интеграција во образованието- Заедничка активност на учениците и наставниците од ООУ ...
Област: Друга
Новогодишна работилница, 2015
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Новогодишна работилница од хуманитарен карактер - ученици, родители и наставнички, ООУ „Димитар Миладинов“ ...
Област: Друга
Одбележување на Патронат, 2014 год.
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Од идеја до реализација....
Област: Друга
Сите сме едно - другаруваме заедно
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Одбележување на Денот на ООУ „Димитар Миладинов"-Скопје,8-11-2013 год
Област: Друга