Brojevi od 0 - 10
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица БРОЕВИ ОД 0 - 10, за прво одделенеи во настава на босански јазик
Област: Природни науки
Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека ...
Област: Природни науки
Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
Можам да допрам
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Работен лист за сетилото за допир каде учениците од прво одделение треба да поврзат со дланката што можат да ...
Област: Природни науки
Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е ...
Област: Природни науки
Час 6 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на стапалото, односно, планктограм е ...
Област: Природни науки
Час 5 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна маса на ...
Област: Природни науки
Раздвижување на Мал одмор
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Како дел од грижа за здравје на учениците ги даваме овие вежби кои може да ги изведе секој ученик за време на ...
Област: Природни науки
Тест(квиз) за 7 одд(2).-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Втор тест по геометрија за 7 одд во Microsoft Forms
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>