Подредување на живите организми
Прикачен од: Сузи Симоновска
Опис: Наставна единица за систематика на живите организми во петте царства
Област: Природни науки
Растење и развивање на растенијата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што се случува? Растението‐грав расте кон единствениот извор на светлина, дупката на врвот на кутијата, и ...
Област: Природни науки
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по ...
Област: Природни науки
Вежба по биологија: Исхрана кај организмите
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Преку четирите фази на учење претставена е вежбата по биологија: Исхрана кај организмите.
Област: Природни науки
Истражувања по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Област: Природни науки
Доброзрнка Клеткова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Јадро и Митохондрија Клетковски
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Јадро и митохондрија
Област: Природни науки