ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Споредби во начините на оценување некогаш и денес. Не ги зедов во предвид неубавите примери на оценување, ...
Област: Природни науки
Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како да на правиме блог или интернет страница? Внимателно проследете ја објавата, отворете ги сите ...
Област: Природни науки
Е-УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тема, совети и туторијали, кои никогаш не можат да застарат. Особено во овој петиод е потребно секој да си ...
Област: Природни науки
Запознавање и мерење на физичките величини (должина, плоштина, волумен)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да ги повториме единиците мерки за должина, плоштина и волумен. Полезен материјал за ученици од 5. до 9. ...
Област: Природни науки
„Паметни“ венецијанерки
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект иновација, креиран со ученици членови на физичката секција од ОУ "Даме Груев" - Битола
Област: Природни науки
Силите можат да го променат обликот на предметот
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Сили и движење" Осмо одделение.
Област: Природни науки
Тотална рефлексија
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Светлина" осмо одделение.
Област: Природни науки
Магнетно поле
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Изучување на нова наставна содржина во тема "Електрицитет и магнетизам" - деветто одделение
Област: Природни науки
Презентација за густина
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Презентација за густина
Област: Природни науки
НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКАТА - Школа "Млади Физичари"
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Манифестацијата која ќе ни недостасува многу, иако и оваа 2020/2021 се подготвуваме, како дека ќе се случи. Oваа ...
Област: Природни науки