Ден на дигитално учење
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како наставен кадар и директни актери во образованието, имаме потреба личните искуства од секојдневната ...
Област: Природни науки
Е – учење
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Потреба од изготвување на отворени образовни ресурси се почувствувала многу одамна. Повеќе од една деценија ...
Област: Природни науки
Интернет страница - Физика за основно образование
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: По одржаната обука, на која бев обучувач, го искористив направениот простор и новата регистрација да ...
Област: Природни науки
Padlet - бесплатна веб алатка - празна хартија, табла,...
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Padlet Падлет се користи како празна хартија, табла, односно онлајн ѕид на кој можете да бележите идеи, ...
Област: Природни науки
Wakelet - бесплатна алатка за уредување на содржини
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 1. Wakelet Wakelet е алатка за уредување на содржини. Ви овозможува да имате побрз пристап до блоговите, видеата и ...
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: (еTwinning проекти се единствените активности кои заслужуваат законски да бидат воведени во едукативните ...
Област: Природни науки
Day of researchers in our classroom
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Научен настан.
Област: Природни науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.
Област: Природни науки
Што е снег?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кристалите на мраз се лепат заедно и формираат снегулки. Кога снегулките ќе станат доволно тешки паѓаат на ...
Област: Природни науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки