Тест(квиз) за 7 одд(2).-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Втор тест по геометрија за 7 одд во Microsoft Forms
Област: Природни науки
Тест-Алгебра(равенки,системи,неравенки)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Тестот е за 9то одделение и е изработен во Microsoft Forms. Оодговорите се со повеќечлен избор.
Област: Природни науки
Картички со броеви и картички со слики до 20
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат полесно да ги совладаат броевите до 20 и да одредуваат точно количество
Област: Природни науки
Стратегии за собирање-компензација
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Да им се овозможи на учениците на полесен начин да го разберат и совладаат собирањето на броеви со бројот 9 и ...
Област: Природни науки
Квиз по математика - мономи
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Квиз за собирање на мономи
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (mini house)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Плоштина на 2Д форми
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Презентацијата може да се користи по било кој предмет. Место математичките термини во кругот може да се ...
Област: Природни науки