Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час ,, Добивање на соли од карбонати ,,
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по Хемија за 9 одд. за наставна содржина ,, Добивање на соли од хидроксиди ,,
Област: Природни науки
Градба на атомот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка - повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Ковалентна врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Јонска врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 8. одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Начинот на вреднување е превземен од натпреварот по математика - Кенгур
Област: Природни науки
ТЕСТ ПО ХЕМИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Метали и неметали
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ ГИ ЗНАЕЊАТА ПО ХЕМИЈА ОД 8. ОДД.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ КОЛКУ СИ НАУЧИЛ ХЕМИЈА ВО VIII одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест
Област: Природни науки
Докажување на јаглерод диоксид добиен со реакција на оцет и сода бикарбона
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прибор: гумена ракавица, продупчена затка со гумено црево, мало пластично шише, дрвце, шпиритусна ламба, ...
Област: Природни науки