Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е ...
Област: Природни науки
Час 6 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шести наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на стапалото, односно, планктограм е ...
Област: Природни науки
Час 5 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна маса на ...
Област: Природни науки
Раздвижување на Мал одмор
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Како дел од грижа за здравје на учениците ги даваме овие вежби кои може да ги изведе секој ученик за време на ...
Област: Природни науки
Час 4 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образовани во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четврти наставен час од темата Запознај се со своето тело. Методската единица за мерење на телесна височина ...
Област: Природни науки
Час 3 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Трет наставен час од темата Запознај се со своето тело. На овој час е демонстрирано комплекс од динамични ...
Област: Природни науки
Час 2 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: По завршување на првиот наставен час на кој во краток временски период учениците престојуваат во училиштето ...
Област: Природни науки
http://vestininaziveenje.weebly.com
Прикачен од: Лилјана Мирчева
Опис: Веб страна за подобро изучување на изборниот предмет Вештини за живеење (7-9одд) Содржи избрани текстови , ...
Област: Друга
www.prirodninauki-5.weebly.com
Прикачен од: Лилјана Мирчева
Опис: Веб страна за полесно и подобро да ги изучуваме природните науки во петто одделение.Страната има структура ...
Област: Природни науки