Тематско планирање 19.04-10.06.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за сообраќај
Област: Друга
Тематско планирање 21.01-16.04.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за Мојот дом и Место на живеење
Област: Друга
Тематско планирање 1.10.2020-30.12.2020
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање Јас и другите и Моето училиште
Област: Друга
Плоштина на 2Д форми
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Презентацијата може да се користи по било кој предмет. Место математичките термини во кругот може да се ...
Област: Природни науки
Плоштина на комбинирани форми
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Плоштина на 2Д форми кои се составени од повеќе 2Д форми
Област: Природни науки
KONTROLLOJMË RREGULLËN/КОНТРОЛА НА ПРАВИЛОTO
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: KLASA E PARË ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
Област: Природни науки
GRUPIMI I FORMAVE 3D / ГРУПИРАМЕ 3Д ФОРМИ
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ KLASA E PARË
Област: Природни науки
VENDNDODHJA - МЕСТОПОЛОЖБА
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ KLASA E PARË
Област: Природни науки
Трансформација(Упростување) на алгебарски изрази
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна презентација во која има вметнато игри. Едната е направена директно тука. Добро е да се работи ...
Област: Природни науки
Заокружување децимални броеви на една децимала
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Играта е наменета за ученици од 6 до 9 одделение.Изработена е во Scratch. Со кликање на зеленото знаменце се ...
Област: Природни науки