Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека ...
Област: Природни науки
Можам да допрам
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Работен лист за сетилото за допир каде учениците од прво одделение треба да поврзат со дланката што можат да ...
Област: Природни науки
Тест(квиз) за 7 одд(2).-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Втор тест по геометрија за 7 одд во Microsoft Forms
Област: Природни науки
Тест(квиз) за 7 одд.-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Тестот е изработен во Microsoft Forms со повеќечлен избор, но ии со запишување на одговорот
Област: Природни науки
Препознавање на гласот А
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Препознавање на гласот А
Област: Друга
Живо - неживо
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Игра за живо-неживо со влечење на слики
Област: Природни науки
Каде се наоѓа буквата?-почеток,средина или на крај од зборот
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат да ја одредат местоположбата на буквата во дадени зборови и да увежбуваат пишување на ...
Област: Општествени науки
Стратегии за собирање-компензација
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Да им се овозможи на учениците на полесен начин да го разберат и совладаат собирањето на броеви со бројот 9 и ...
Област: Природни науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен линк за слушање и меморирање на песна или гатанка и вежбање на пишување на печатни букви
Област: Природни науки
Видови линии-големи печатни букви
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен работен лист за препознавање на сите видови линии кои се елементи на печатните букви од ...
Област: Општествени науки