Презентација за испарување
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Power point презентација за испарување - природни науки 5 одделение
Област: Природни науки
Обработка на текст IV одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е дадена дневна подготовка со наставен лист ЗСН за обработка на текстот „Априли - ли ли“ со ...
Област: Друга
Градба на атомот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка - повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Ковалентна врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Јонска врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Питагорова теорема
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Област: Природни науки
Безбедноста и здравјето при работа, мобинг
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и ...
Област: Општествени науки
Поговорки и фрази
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
За класичните јазици
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Краток увод во античката книжевност
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки