Тест-Алгебра(равенки,системи,неравенки)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Тестот е за 9то одделение и е изработен во Microsoft Forms. Оодговорите се со повеќечлен избор.
Област: Природни науки
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ...
Област: Општествени науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Со помош на стихови и гатанки учениците полесно да ги совладаат буквите од македонската азбука
Област: Природни науки
Да научиме да читаме-Буквар
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и ...
Област: Општествени науки
Набљудување на карактеристиките на годишното време есен
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Онлајн книга креирана со визуелна поддршка за годишното време есен, адаптирана за ученици од аутистичниот ...
Област: Природни науки
Делови на тело
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Визуелна апликација за пронаоѓање и спојување на деловите од телото. Наменета за ученици со посебни потреби.
Област: Природни науки
Мојата училница
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Визуелна игра каде што ученикот има за задача да ги препознае и спои материјалите што ги користи на училиште. ...
Област: Природни науки
Прирачник по Иновации
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Прирачник по иновации за 9 одделение, изработен според наставната програма
Област: Општествени науки
Структура на атомот квиз
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за ...
Област: Природни науки
Квиз Агрегатни состојби на материјата
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за ...
Област: Природни науки