Пример на ООР портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивно дигитално портфолио.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од дневна подготовка до реализација.
Област: Природни науки
Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Област: Општествени науки
Извештај за приватност и човекови права во Македонија, 2007
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај за Македонија, вклучен во Меѓународното истражување за законите за приватност и случувањата - ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија“
Област: Општествени науки