Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (mini house)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Македонија и нејзините соседи
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Истражувачка активност по општество од која произлезе инетересно нагледно средство за во училницата
Област: Општествени науки
Игри
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Игри што ги играле нашите дедовци и баби од Охридскиот крај.
Област: Друга
Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Област: Природни науки
Подготовки за натпревари по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На сите ученици им посакувам многу среќа и успех на престојните натпревари по физика.
Област: Природни науки
Дигитален архив на македонскиот јазик
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Одлична страна во која има ПДФ од многу значајни книги за македонскиот јазик.
Област: Друга
„Учи математика“
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната ...
Област: Природни науки