Можам да допрам
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Работен лист за сетилото за допир каде учениците од прво одделение треба да поврзат со дланката што можат да ...
Област: Природни науки
Каде се наоѓа буквата?-почеток,средина или на крај од зборот
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат да ја одредат местоположбата на буквата во дадени зборови и да увежбуваат пишување на ...
Област: Општествени науки
Картички со броеви и картички со слики до 20
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат полесно да ги совладаат броевите до 20 и да одредуваат точно количество
Област: Природни науки
Стратегии за собирање-компензација
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Да им се овозможи на учениците на полесен начин да го разберат и совладаат собирањето на броеви со бројот 9 и ...
Област: Природни науки
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ...
Област: Општествени науки
Да научиме да читаме-Буквар
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и ...
Област: Општествени науки
Тематско планирање 19.04-10.06.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за сообраќај
Област: Друга
Тематско планирање 21.01-16.04.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за Мојот дом и Место на живеење
Област: Друга
Тематско планирање 1.10.2020-30.12.2020
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање Јас и другите и Моето училиште
Област: Друга
Расејување на растенијата-работен лист
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Работен лист за расејување на растенијата
Област: Природни науки